Hotărârea nr. 281 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţa ordinară din data de 17.12.2014;
Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1, ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local;
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se alege domnul consilier local Felezeu Cristian George în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Turda pentru perioada ianuarie – martie 2015.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi persoanei desemnate la art. 1 al prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Bichiș Sorin Viorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI: pentru 20
împotriva –
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 21.

X