Hotărârea nr. 282 privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 43 mp, situat in Turda, P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 34- 36, in vederea extinderii constructiei Magazin Big, pentru S.C. WINMARKT BIG S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2006;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 43 mp, situat in Turda, P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 34- 36, in vederea extinderii constructiei Magazin Big, pentru S.C. WINMARKT BIG S.A., elaborat din initiativa d-lui. Primar Tudor Stefanie ;

Avand in vederea Raportul de Specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local , pentru urbanism si amenajarea teritoriului , administrarea domeniului public si privat, protectia mediului , investitii ;

In conformitate cu art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia ;

In baza art. 15, lit “e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicata in anul 2004 ;

In temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. “c”, alin 5, lit.“b” si art. 46, alin. 2^1 si alin. 5, art. 120^7 alin 1 lit. ”b” din Legea 215/2001 modificata si completata de Legea nr. 286/2006, privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba trecerea terenului situat in Turda, P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 34-36, in suprafata de 43 mp, din domeniul public in domeniul privat al municipiului Turda .

Art. 2. Se aproba concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 43 mp, situat in Turda, P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 34- 36, in vederea extinderii constructiei Magazin Big, pentru S.C. WINMARKT BIG S.A.

Art. 3. Durata concesiunii este de 25 ani.

Art. 4. Pretul concesiunii (fara TVA), este de 80 EURO/mp. adica 3.440 EURO pentru intreaga suprafata concesionata, la care se aplica cota de TVA aferenta, revenind de plata suma de 4.094 EURO. Plata se va face integral, la data semnarii contractului de concesionare, contract care se va intocmi de catre Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

Art. 5. Cu comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primaria municipiului Turda, Secretarul Municipiului Turda, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Mircea PARV

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

Nota: Problemele de mai sus au fost analizate si avizate de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 3, prin presedintele acesteia dl. Miclaus Vasile.

 

VOTURI:

Pentru 20

Împotriva –

Abţineri –

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 20.

 

S.U.A.T.

APROBAT

PRIMAR

TUDOR STEFANIE

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

1. Obiectul proiectului de hotarare il constituie trecerea terenului in suprafata de 43 mp. din domeniul public in domeniul privat al municipiului Turda si concesionarea fara licitatie publica a terenului in suprafata de 43 mp. , situat in P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 34-36, in vederea extinderii constructiei Magazin Big, pentru S.C. WINMARKT BIG S.A.

2. Propunerea a fost inaintata Primariei municipiului Turda de dl. Daniel Hiciu, administrator unic al S.C. WINMARKT BIG S.A.- proprietara imobilului situat in Turda, P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 34-36.

3. S.C. WINMARKT BIG S.A. doreste concesionarea unui teren in suprafata de 43 mp., in vederea extinderii constructiei la Magazinul Big, prin construirea unui grup de escalatoare, pe fatada de vest a cladirii magazinului, catre P-ta 1 Decembrie 1918.

4. Terenul solicitat poate fi identificat prin planul de situatie anexat.

5. Incadrarea in prevederile legale, legislatie, regulament:

Conform art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat se face dupa caz prin hotarare a Guvernului, a Consiliului Judetean sau a Consiliului Local daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel ;

Conform art. 15, lit “e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, terenurile destinate executarii de constructii se pot concesiona fara licitatie publica cu plata unei taxe de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea constructiilor pe terenurile alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia .

Avand in vedere cele sus mentionate supunem spre aprobare concesionarea a 43 mp. teren situat in Turda, P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 34-36 , in vederea extinderii constructiei Magazin Big, pentru S.C. WINMARKT BIG S.A.

Pretul concesiunii (fara TVA) propus de Comisia nr. 3  « Urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, investitii » este de 80 EURO/mp. adica 3.440 EURO pentru intreaga suprafata concesionata, la care se aplica cota de TVA aferenta, revenind de plata suma de 4.094 EURO. Plata se va face integral, la data semnarii contractului de concesionare, contract care se va intocmi de catre Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar .

ARHITECT SEF

IOSIF DUMITRU

X