Hotărârea nr. 282 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice

Consiliul local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 18.12.2013;

Având in vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice, proiect elaborat din iniţiativa d-nului primar Tudor Stefănie;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.G.nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, art. 125 alin. 1 si alin. 2, lit. a – d, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

În baza raportului de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serv. Executori Bugetari nr. 12.387/S/04.12.2013, al expunerii de motive nr. 126/04.12.2013, conform avizului de specialitate al Comisiei nr. 1 a Consiliului Local pentru buget – finanţe, prognoze economice;

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 1 si alin. 2, art. 45 alin. 1 si alin. 6 si ale art. 115, alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 . Se aprobă cererea nr. 11.936/20.11.2013, depusa de domnul VARGA IOAN, domiciliat in municipiul Turda, str. Narciselor nr. 4, bloc F8, scara A, ap. 21 şi se aproba scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru locuinţa folosită ca domiciliu, respectiv ap. 3, începând cu luna decembrie 2013 şi pentru anul 2014 şi a majorărilor de întârziere datorate la impozitul pe clădiri, în cuantum de 180,67 lei la 02.12.2013.

Art. 2. Se aprobă cererea nr. 12.096/25.11.2013, depusa de doamna OLTEAN ANA, domiciliata in municipiul Turda, str. Constructorilor nr. 2, ap. 60 si se aprobă scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitului pe teren extravilan in cuantum de 255,09 lei.

Art. 3. Se aprobă cererea nr. 12.079/25.11.2013, depusa de doamna ALICU MELANIA OLIMPIA, domiciliată in municipiul Cluj Napoca, str. Fântânele nr. 1, ap. 109 si se aproba scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitului pe teren extravilan in cuantum de 1.176,73 lei.

Art. 4. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se încredintează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale – Serviciului Incasare, Evidenta Impozite si Taxe Locale, Serviciului Executori Bugetari şi contribuabililor carora li s-au aprobat inlesnirile la plata obligatiilor fiscale la bugetul local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Crişan Rozalia

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

VOTURI:

pentru 19

împotriva –

abţineri 1

Numărul total al consilierilor este 21.

Numarul de consilieri prezenti este 20.

X