Hotărârea nr. 283 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice

Consiliul local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 18.12.2013;

Având in vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice, proiect elaborat din iniţiativa d-nului primar Tudor Stefănie;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.G.nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, art. 125 alin. 1 si alin. 2, lit. a – d, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

În baza raportului de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serv. Executori Bugetari nr. 12.513/S/09.12.2013, al expunerii de motive nr. 130/09.12.2013, conform avizului de specialitate al Comisiei nr. 1 a Consiliului Local pentru buget – finanţe, prognoze economice;

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 1 si alin. 2, art. 45 alin. 1 si alin. 6 si ale art. 115, alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 . Se aprobă cererea nr. 12.445/05.12.2013, depusa de domnul MOLDOVAN IOAN, domiciliat in municipiul Bucureşti, Sector 1, şoseaua Nicolae Titulescu nr. 61-67, bloc 11A, etaj 7, ap. 25 şi se aproba scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru bunurile impozitabile deţinute în municipiul Turda, în cuantum de 4.317,18 lei, astfel: majorări de intârziere impozit cladiri = 429,12 lei, majorări întârziere impozit teren intravilan = 3.255,71 lei, majorări întârziere impozit teren extravilan = 612,19 lei, majorări întârziere diferentă impozit clădiri 2010 = 20,16 lei.

Art. 2. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se încredintează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale – Serviciului Incasare, Evidenta Impozite si Taxe Locale, Serviciului Executori Bugetari şi contribuabilului caruia i s-au aprobat inlesnirile la plata obligatiilor fiscale la bugetul local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Crişan Rozalia

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

VOTURI:

pentru 19

împotriva –

abţineri 1

Numărul total al consilierilor este 21.

Numarul de consilieri prezenti este 20.

X