Hotărârea nr. 284 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobilul situat administrativ in municipiul Turda str. Obeliscului

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobilul situat administrativ in municipiul Turda str. Obeliscului, elaborat din initiativa d-lui Primar al Municipiului Turda, dl. Tudor Stefanie;

Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin 5, lit “c”, art. 45, alin. 1, alin 2, lit”e” şi alin 6, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală republicata si ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aproba documentatia tehnica de dezmembrare a unui imobil inscris in cf 1252 Turda prevazut cu nr.top 643/2/4/1;643/2/4/2 in suprafata de 34476 mp avand ca proprietar Statul Roman dupa cum urmeaza :

  • imobilul nou format,prevazut cu nr.top NOU 643/2/4/1/1;643/2/4/2/1, cu destinatia Parc la mormantul Mihai Viteazu ,in suprafata de 29407 mp ce va ramine pe seama vechiului proprietar .
  • imobilul nou format,prevazut cu nr. NOU 643/2/4/1/2;643/2/4/2/2, cu destinatia Parc la mormantul Mihai Viteazu ,in suprafata de 5069 mp proprietar Domeniul Privat al Municipiului Turda – drept de folosinta pe durata existentei constructiilor in favoarea Manastirii Mihai Voda din Turda

Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Crişan Rozalia

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI:

pentru 19

împotriva –

abţineri 1

Numărul total al consilierilor este 21.

Numarul de consilieri prezenti este 20.

X