Hotărârea nr. 285 privind aprobarea documentatiei tehnice de identificare a unui imobil in teren si elaborarea operatiunilor necesare in vederea intabularii dreptului de proprietate al Municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de identificare a unui imobil in teren si elaborarea operatiunilor necesare in vederea intabularii dreptului de proprietate al Municipiului Turda, elaborat din initiativa d-lui Primar al Municipiului Turda, dl. Tudor Stefanie;

Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c”,alin 5 lit “c” art. 45, alin. 1 ,alin 2 lit”e” şi. alin 6, art. 115, alin. 1, lit. b, din lg. 215/2001 privind administratia publică locală republicata si ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Mun. Turda ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba documentatia tehnica de identificare a unui imobil in teren si elaborarea operatiunilor necesare in vederea intabularii dreptului de proprietate al Municipiului Turda – Domeniul Public dupa cum urmeaza :

  • Dezmembrarea imobilului inscris in C.F. 59216 Turda, prevazut cu nr. top: 2986/1, in suprafata de 5.589 mp, in doua imobile noi :

– 2986/1/1, in suprafata de 1.025 mp, ce va ramane in favoarea vechilor proprietari.

-2986/1/2, in suprafata de 4.564 mp, ce va ramane in favoarea vechilor proprietari.

  • Alipirea imobilelor prevazute cu nr.top: 2982 in suprafata de 10.073 mp, cu imobilul prevazut cu nr. top 2983/1 in suprafata de 2.175 mp, cu imobilul prevazut cu nr. top 2984/1 in suprafata de 7.368 mp si cu imobilul prevazut cu nr.top nou: 2986/1/2, in suprafata de 4.564 mp, intr-un singur corp de avere prevazut cu nr.top NOU : 2982, 2983/1, 2984/1, 2986/1/2 cu destinatia Teren, in suprafata de 24.180 mp.
  • Intabularea imobilului prevazut cu nr. top  NOU : 2982, 2983/1, 2984/1, 2986/1/2 cu destinatia Teren in suprafata de 24.180 mp in favoarea MUNICIPIULUI TURDA – Domeniul Public in baza HG 969/2002.

Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Crişan Rozalia

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI:

pentru 19

împotriva –

abţineri 1

Numărul total al consilierilor este 21.

Numarul de consilieri prezenti este 20.

X