Hotărârea nr. 286 privind aprobarea modificarii HCL nr. 82/2012 referitoare la transmiterea dreptului de administrare, în favoarea judeţului Cluj, asupra terenului, în suprafaţă de 1,90 ha, aferent obiectivului de investiţii “ închidere şi ecologizare depozit de deşeuri urbane, neconform, str. Cheii, fn, din municipiul Turda”

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr. 82/2012 privind transmiterea dreptului de administrare, în favoarea judeţului Cluj, asupra terenului, în suprafaţă de 1,90 ha, aferent obiectivului de investiţii “închidere şi ecologizare depozit de deşeuri urbane, neconform, str. Cheii, fn, din municipiul Turda”, elaborat din initiativa d-lui Primar al Municipiului Turda, dl. Tudor Stefanie;

Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1 şi alin. 2, lit. c, alin. 4, lit. e, lit. f, alin. 6, lit.a, pct. 9 si art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata , privind Administratia Publica Locala si a Regulamentului de functionare a Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba modificarea articolului 1 al HCL nr. 82/2012 care va avea urmatorul cuprins:

“Art.1. Se aproba transmiterea dreptului de administrare, in favoarea judetului Cluj, asupra terenului in suprafata de 24180 mp, aferent obiectivului de investitii ”inchidere si ecologizare depozit de deseuri urbane, neconform, str. Cheii,FN, din municipiul Turda“

Art. 2. Restul articolelor HCL nr. 82 /2012 raman neschimbate.

Art. 3. Comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Directiei Tehnice, Serviciului Administratie Publica Locala, SEPGIS.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Crişan Rozalia

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI:

pentru 19

împotriva –

abţineri 1

Numărul total al consilierilor este 21.

Numarul de consilieri prezenti este 20.

X