Hotărârea nr. 287 privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda a sectorului de drum judetean DJ161B km 24+544-25+720

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda a sectorului de drum judetean DJ161B km 24+544-25+720 elaborat din initiativa d-lui Primar al Municipiului Turda dl. Tudor Stefanie;

Având în vedere raportul de specialitate al SEPGIS şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;

În conformitate cu prevederile art 22 din O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor – republicata- art. 36, alin. 1 şi alin. 2, lit. c, si art. 45 alin. 1, alin 2 lit”e” şi. alin 6, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr.215/2001 republicata , privind Administratia Publica Locala si a Regulamentului de functionare a Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj , in administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda a sectorului de drum judetean DJ161B km 24+544-25+720 in lungime de 1,176 km, in valoare de 769.665,51 lei .

Art. 2. Predarea preluarea in administrare a sectorului de drum judetean mai sus identificat se va face pe baza de protocol incheiat in termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotarari .

Art. 3. Comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Directiei Tehnice , Directiei Economice si SEPGIS.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Crişan Rozalia

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI:

pentru 19

împotriva –

abţineri 1

Numărul total al consilierilor este 21.

Numarul de consilieri prezenti este 20.

X