Hotărârea nr. 288 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2014-2015

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2013;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, Ştefănie Tudor cu privire la aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2014-2015;

În baza adresei Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj nr. 14.564/27.11.2013, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local pentru aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2014-2015;

În temeiul prevederilor art. 61, aliniatul 2 din legea 1/2011, legea educaţiei naţionale şi Ordinului MECTS nr. 3283/2012, pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011;

Având în vedere raportul de specialitate al Administratorului Public, d-l Crişan Radu si tinând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 5 (pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism);

În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

În conformitate cu prevederilor art. 36, alin.1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct.1 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2014-2015, în forma prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Viceprimarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda şi unităţilor de învăţământ nominalizate în anexă.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Crişan Rozalia

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI:

pentru 19

împotriva –

abţineri 1

Numărul total al consilierilor este 21.

Numarul de consilieri prezenti este 20.

X