Hotărârea nr. 289 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Turda Salina Durgau SA

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv al SC Turda Salina Durgau SA, proiect elaborat din initiativa consilierilor locali, membri ai grupului PDL din cadrul Consiliului Local al municipiului Turda;

Raportat la prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, la prevederile art. 10.3, lit. f din Actul Constitutiv al SC Turda Salina Durgau SA, la prevederile art. 28, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, la prevederile art. 14, alin. 10 din regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

Tinand cont de raportul de specialitate al Administratorului Public, domnul Radu Crisan si de avizul favorabil al comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda, administratie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul;

In temeiul prevederilor art. 36, , alin. 3, lit. c, art. 45 alin. 1 si alin. 2, precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al SC Turda Salina Durgau SA :

Art. 13. 1 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 5 administratori.

Art. 13. 7 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins In cazul aparitiei unui loc vacant in consiliul de administratie, ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, deliberand in prezenta a cel putin 3 administratori, vor numi cu votul tuturor administratorilor prezenti, un alt administrator succesor provizoriu……

Art. 13. 11 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins Pentru ca deciziile Consiliului de Administratie sa fie valabile este necesara participarea a cel putin 3 administratori, iar decizia va fi adoptata cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor SC Turda Salina Durgau SA va avea mandatul expres de a pune in aplicare prezenta hotarare, stabilind in cadrul AGA extraordinara modificarile stabilite in art. 1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Turda Salina Durgau SA va avea loc in regim de urgenta, dupa momentul adoptarii prezentei hotarari.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarului Municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda si reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor SC Turda Salina Durgau SA, domnul Giurgiu Nicolaie.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Crişan Rozalia

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

pentru 18

împotriva –

abţineri 2

Numărul total al consilierilor este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 20.

X