Hotărârea nr. 290 privind completarea art. 1 din HCL nr. 267/09.12.2013 referitoare la desemnarea membrilor provizorii ai Consiliului de administratie al SC Turda Salina Durgau SA

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 18.12.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind completarea art. 1 din HCL nr. 267/09.12.2013 referitoare la desemnarea membrilor provizorii ai Consiliului de administratie al SC Turda Salina Durgau SA, proiect elaborat din initiativa consilierilor locali, membri ai grupului PDL din cadrul Consiliului Local al municipiului Turda;
Raportat la prevederile art. 121, art. 137^1, alin. 1, art. 137^2, alin. 2, din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale art. 28, alin. l, ale art. 29, alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale Actului Constitutiv al SC Turda Salina Durgau SA, art. 14, alin. 10 din regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;
Tinand cont de raportul de specialitate al Administratorului Public, domnul Radu Crisan si avand in vedere avizul favorabil al comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda, administratie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. c, art. 45, alin. 1 si alin. 2, precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Art. 1 din HCL 267/09.12.2013 privind desemnarea membrilor provizorii ai consiliului de administraţie al SC Turda Salina Durgau SA se completează cu următoarele persoane: Szekely Istvan si Felezeu Calin Valentin.
Art. 2. Persoanele care alcătuiesc consiliul de administraţie al SC Turda Salina Durgau SA stabilite prin articolul 1 din HCL NR. 267/2013, precum si prin art. 1 din prezenta hotărâre isi vor exercita mandatul pana la finalizarea procedurii de numire a administratorilor conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Art. 3. Administratorii isi vor desfăşura activitatea in baza unui contract de mandat, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. Remuneraţia administratorilor va fi în cuantum egal cu cea a  vechilor administratori.

Art. 5. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor SC Turda Salina Durgau SA va avea mandatul expres de a pune in aplicare prezenta hotărâre, numind prin hotărâre AGA ordinara persoanele nominalizata la art. 1, stabilind remuneraţia conform celor de mai sus si aprobând contractele de mandat. Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor SC Turda Salina Durgau SA va avea loc in regim de urgenta, dupa momentul adoptării prezentei hotărâri.

Art. 6. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului Municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda si reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor SC Turda Salina Durgau SA, domnul Giurgiu Nicolaie.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Crişan Rozalia

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :

– pentru 19
– împotriva –
– abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

X