Hotărârea nr. 291 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţa ordinară din data de 18.12.2013;

Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1, ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum ale Regulamentului de Organizare şi Funsţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se alege domnul consilier local Molnar Emil în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Turda pentru perioada ianuarie – martie 2014.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi persoanei desemnate la art. 1 al prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Crişan Rozalia

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 13

– împotriva 6

– abţineri –

Numărul total al consilierilor este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 19.

X