Hotărârea nr. 335 privind stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință, precum și aprobarea diferitelor taxe și tarife pentru anul 2017

 

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 20.12.2016;

Luand in dezbatere  proiectul de hotarare cu privire la stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta,precum si aprobarea diferitelor taxe si tarife pentru anul 2017, elaborat din initiativa d-lui primar Cristian Octavian Matei;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 26065/29.11.2016 al SEP-GIS.

Tinand seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget-finante, prognoze economice si investitii a Consiliului Local al municipiului Turda.

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b si lit. c, alin. 4, lit.c, alin. 5, lit.a si lit. b, art. 45, alin. 1 si alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, ale art. 283 si 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba nivelul chiriilor pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta, precum si nivelul diferitelor taxe si tarife conform Anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 4 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Art. 2. Se aproba urmatorul mod de calcul si de plata a chiriei la contractele de inchiriere, astfel:

a) Pentru contractele de inchiriere spatii cu alta destinatie decat locuinta, plata chiriei se va face lunar, în baza unei facturi emise. În situaţia în care plata chiriei nu se efectuează la termen,                   respectiv până în ultima zi lucratoare a lunii pentru care se efectuează plata, se vor calcula majorari de intarziere, conform legislatiei in vigoare.

b) Pentru contractele de inchiriere terenuri agricole, plata se va face trimestrial pana in ultima zi a trimestrului, dupa aceasta data calculandu-se majorari de intarziere conform clauzelor                        contractuale ;

c) La contractele nou intocmite in cursul anului, tariful este cel existent la data respectiva.

d) Pentru comert stradal sezonier,  trepied publicitar, depozitare de materiale de constructii, organizare de santier, perioada  (0-12 luni), inchirierea se va face direct, pe baza cererii si a                            avizului Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Turda.

e) Contractele de inchiriere pentru scări şi căi de acces, terenuri curti si gradini, terenuri agricole, a caror valabilitate este de un an, se prelungesc pentru anul urmator, fara cerere (din oficiu)                daca titularii acestor contracte, la expirare nu au debite restante.

f) Contractele de închiriere pentru panouri publicitare şi spaţii, a căror valabilitate este de un an de zile, se prelungesc pentru anul următor numai în baza unei noi cereri.

g) Cuantumul chiriilor spatiilor situate  la subsolul/demisolul cladirilor vor fi reduse cu 50% si la mansarda cladirilor cu 75%, cu respectarea zonificarii  municipiului Turda.

h) Calculul chiriei pentru suprafetele de teren cu destinatie de amenajare terase, în situaţia în care plata chiriei s-a efectuat integral pe anul 2017, până la data de 15 februarie 2017, se va                     efectua după cum urmează:

– pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 31 martie 2017, chiria se va calcula în cotă de 1/2 din chiria lunară, la care se aplică o reducere de 20% din chiria lunară.

– pentru perioada 01 aprilie 2017 – 30 septembrie 2017, chiria se va calcula în cotă de 1/1 din chiria lunară.

– pentru perioada 01 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017, chiria se va calcula în cotă de 1/2 din chiria lunară, la care se aplică o reducere de 20% din chiria lunară.

Reducerea de 20% din chiria lunară stabilită pentru trimestrul I şi trimestrul IV 2017 nu se aplică dacă, până la data de 15 februarie 2017, nu se efectuează plata chiriei, integral pe anul 2017.

Art. 3. Prezenta hotărârea intră in vigoare incepand cu data de 01.01.2017, data la care celelalte hotarari cu privire la stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor taxe si tarife isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS, Direcţiei Economice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:

pentru 17

împotrivă –

abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

X