Hotărârea nr. 336 privind aprobarea proiectului „CEPS Turda – Calitate, Egalitate și Prietenie în școlile din Turda” și a cheltuielilor legate de proiect

 

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2016;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, cu privire la aprobarea proiectului „CEPS Turda – Calitate, Egalitate și Prietenie în școlile din Turda” și a cheltuielilor legate de proiect;

Având în vedere expunerea de motive a d-lui Cristian-Octavian Matei, primar al municipiului Turda şi raportul de specialitate al Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale prin şef serviciu Codruţa Bungărdean, înregistrat la nr. 24.412/10.11.2016, prin care se fundamentează oportunitatea finanţării proiectului din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Apelul de proiecte nr. 4, Programul „Școală pentru toți”;

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, nr. 1 pentru buget finanţe, prognoze economice, investiţii și nr. 5 pentru învățământ, cultură, sănătate, tineret, sport și turism;

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 36, aliniatul 2, litera b şi aliniatul 5, litera a şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă proiectul „CEPS Turda – Calitate, Egalitate și Prietenie în școlile din Turda” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6, Apelul de proiecte nr. 4, Programul „Școală pentru toți”.

Art. 2. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Turda, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile a proiectului, în cuantum de maxim 103.506,46 lei, precum şi achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, necesare implementării în condiţii optime a acestuia.

Art. 3. Se împuterniceşte dl. Cristian-Octavian Matei, primarul Municipiului Turda, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Turda.

Art. 4. Secretarul Municipiului Turda va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului municipiului Turda, Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale, Direcţiei Economice, Compartimentului Achiziţii Publice în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Letitia Mic

 

VOTURI:

pentru 17

împotrivă –

abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

X