Hotărârea nr. 337 privind modificarea și completarea HCL nr.212/2005 privind buna gospodărire a municipiului Turda

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 20.12.2016,

Având în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.212/2005 privind buna gospodărire a municipiului Turda, proiect elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Analizând referatul Serviciului Public Poliția Locală Turda prin care se propune a se lua în considerare necesitatea menținerii unui climat local adecvat, eficientizarea ordinii publice, menținerea unui oraș curat și o gospodărire mai eficientă a localității Turda precum și sancționarea contravențională ca urmare a încălcării reglementărilor legale, precum și normele de la nivelul altor unități administrativ teritoriale unde sancțiunile contravenționale sunt mult mai mari(cu titlu exemplificativ – UAT Cluj-Napoca, UAT Florești, UAT Apahida),

Având în vedere expunerea de motive, precum si avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 2 ale Consiliului Local al municipiului Turda.

Luând în considerare faptul că mijloacele coercitive nu sunt îndestulătoare, justificate în fapt de sancțiunile contravenționale din anul 2005 necorespunzătoare corectării comportamentului contravenienților,

Avand in vedere prevederile art. 36 alin.1, alin.6 lit. a pct. 7, și ale art.45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală, ale Legii nr. 155/2010 – legea poliţiei locale, ale OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. În preambulul HCL nr. 212/2005 privind buna gospodărire a municipiului Turda se introduce următorul text:

„În îndeplinirea atribuțiilor stabilite de Legea nr.215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală precum şi ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda, Primarul și Consiliul Local al Municipiului Turda au îndatorirea să adopte și să dispună măsurile necesare pentru implicarea și asigurarea participării locuitorilor, a instituțiilor publice, a agenților economici, persoanelor fizice/juridice și persoanelor fizice autorizate, la efectuarea activităților edilitar-gospodărești și la păstrarea ordinii și curățeniei de pe raza municipiului Turda.

Asigurarea și menținerea curățeniei pe teritoriul municipiului Turda precum și buna sa gospodărire constituie o obligație fundamentală, permanentă a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a agenților economici, a persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate precum și a municipiului Turda.”

Art. 2. Se modifică art. 2 din HCL nr.212/2005 în ceea ce privește cuantumul amenzii contravenționale, după cum urmează:

„Art. 2. Faptele contravenționale enunțate în cuprinsul art. 1 din HCL nr.212/2005 privind buna gospodărire a municipiului Turda se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 1.000 – 2.500 lei.”

Art.3 Se modifică art. 3, lit.r din HCL nr.212/2005, după cum urmează:

„Art. 3, lit. r: Pentru gospodărirea localității asociațiile de proprietari și toți cetățenii municipiului Turda au obligația de a nu deține în apartamente, în curțile de folosință comună câini, pisici sau alte animale, fără a avea consimțământul majorităţii locatarilor de pe scara respectivă sau curtea comună.”

Art. 4. Se modifică art. 4 din HCL nr.212/2005, după cum urmează:

„Art. 4. Faptele contravenționale enunțate în cuprinsul art. 3 lit.a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, v, x, y, z din HCL nr.212/2005 privind buna gospodărire a municipiului Turda se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei – 800 lei iar cea prevăzută la lit.u cu amenda cuprinsă între 500 și 1000 RON.”

Art. 5. Se modifică art. 6 din HCL nr.212/2005, după cum urmează:

„Art. 6. Nerespectarea celor statuate în cuprinsul art.5 din prezenta Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Turda atrage după sine sancțiunea amenzii contravenționale între 1.000 lei – 2.500 lei pentru regiile autonome, agenții economici, instituțiile publice, respectiv sancțiunea amenzii contravenționale între 400 lei – 800 lei pentru persoanele fizice din municipiul Turda.”

Art. 6. Se modifică art. 7 din HCL nr.212/2005, după cum urmează:

„Art. 7. Operatorul de salubritate contractat pe teritoriul municipiului Turda are obligația de a desfunda gurile de scurgere a apelor pluviale de pe străzi. Sancțiunea pentru nerespectarea obligației astfel deținute constă în amenda contravențională cuprinsă între 1.000 – 2.500 lei.”

Art. 7. Se modifică art. 8 din HCL nr.212/2005, după cum urmează:

„Art. 8. Operatorii de salubritate și întreținere a spațiilor verzi de la nivelul unității administrativ-teritoriale a municipiului Turda vor fi sancționați cu amenda contravențională cuprinsă între 1.000 și 2.500 lei în cazul nerespectării următoarelor obligații:

a.) salubrizare și dezinfecție periodică a recipienților de precolectare a deșeurilor menajere;

b.) inscripționare a containerelor de colectare a deșeurilor de pe raza municipiului Turda și a numărului de telefon al operatorului de salubritate menajeră;

c.) igienizare a recipienților de colectare selectivă și menținerea acestora în stare corespunzătoare;

d.) dezinfectarea periodică a autospecialelor de colectare a gunoiului confom normelor sanitare în vigoare;

e.) protejarea cu plasă a containerele de colectare a reziduurilor menajere în timpul transportului acestora la rampa de deșeuri;

f.) punerea în folosință a containerelor curate și în stare bună de funcționare astfel încât să împiedice deversarea și răspândirea deșeurilor pe domeniul public;

g.) ridicare a recipienților de depozitare a materialului antiderapant de pe raza municipiului Turda(pe perioada verii);

h.) întreținerea zonei pietonale, a trotuarelor, a dalelor și perierea zonelor indicate de către operatorii care au fost cooptați în acest sens;

i.) salubrizarea și igienizarea toaletelor ecologice de pe domeniul public și din parcuri.”

Art. 8. Se modifică art. 9 din HCL nr.212/2005, după cum urmează:

„Art. 9. Operatorul de transport local are obligația să pună în circulație numai autovehicule care îndeplinesc condițiile tehnice necesare pentru asigurarea siguranței și confortului pasagerilor și de a menține curățenia și igiena mijloacelor de transport. În cazul nerespectării acestor obligații, operatorul de transport local se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 1.000 – 2.500 lei.”

Art. 9. Se modifică art. 10 din HCL nr.212/2005, după cum urmează:

„Art. 10. Operatorul de transport local are obligația de a dota fiecare stație de urcare-coborâre aferentă transportului public local de persoane cu tăblițe de informare privind liniile locale de transport iar nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 1.000 – 2.500 lei.”

Art. 10. Se modifică art. 11 din HCL nr.212/2005, după cum urmează:

„Art. 11. Societățile comerciale care dețin în proprietate sau administrează spații de parcare situate pe domeniul public, de pază și plată, sunt obligate să asigure în permanență curățirea acestora precum și întreținerea în bună stare de funcționare. În caz contrar se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1.000 lei și 2.500 lei.”

Art. 11. Se modifică partea finală a art. 11, indice II din HCL nr. 212/2005, după cum urmează:

„Contravențiile prevăzute la art.11 ind. II din HCL nr. 212/2005 privind buna gospodărire a municipiului Turda se sancționează cu amendă contravențională de la 400 lei la 800 lei”).

Art. 12. Se modifică art. 11, indice II, litera g din HCL nr. 212/2005, după cum urmează:

„g. Circulația, oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor, motocicletelor, scuterelor, ATV-urilor și bicicletelor pe spațiile verzi din parcuri, pe aleile pietonale și / sau pe trotuare.”

Art. 13. Se modifică art. 11, indice IV din HCL nr.212/2005, după cum urmează:

„Art. 11. Ind. IV La solicitarea justificată, în vederea completării procesului verbal de constatare a contravenţiei, a polițiștilor locali din cadrul Serviciului Public Poliția Locală Turda aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu și în termenul solicitat de către aceștia, proprietarul sau deţinătorul unui vehiculul/autovehiculul are obligaţia de a comunica identitatea conducătorului vehiculului/autovehiculului la data şi ora săvârşirii contravenţiei. În caz contrar, procesul – verbal urmeză a fi încheiat pe numele proprietarului sau deţinătorului vehiculului/autovehiculului, chiar dacă acesta este o persoană juridică.

Nerespectarea semnalului de oprire a polițistului local, după punerea în mișcare de către un conducător de autovehicul / scuter/ ATV sau bicicletă care a fost pus în mișcare după ce a încălcat o regulă de circulație pentru care Poliția Locală este competentă a aplica sancțiuni contravenționale, se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei – 1.000 lei.

În funcție de situație, polițiștii locali din cadrul Serviciului Public Poliția Locală Turda vor putea sancționa nerespectarea obligației de a comunica datele de identificare solicitate în mod justificat cu amendă contravențională cuprinsă între 400 – 800 lei.”

Art. 14. Se modifică art. 13 din HCL nr.212/2005, după cum urmează:

„Art. 13. Faptele prevăzute la art.12 lit.a – l se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei – 800 lei.”

Art. 15. Se modifică art. 15 din HCL nr. 212/2005, după cum urmează:

„Art. 15. Faptele prevăzute la art. 14 lit. a – o se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 1.000 lei și 2.500 lei.”

Art. 16. Se modifică art. 16 din HCL nr. 212/2005 prin introducerea literei o cu următorul cuprins:

„o) Locatarilor precum și asociațiilor de locatari le este interzis să depoziteze materiale în spațiile comune, să desfășoare activități sau să ocupe în orice mod spațiile de folosință comune, fără a avea contimțământul tuturor proprietarilor / locatarilor de pe acea scară sau curte comună. Nerespectarea acestei dispoziții se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 400 – 800 lei”.

Art. 17. Se modifică art. 17 din HCL nr. 212/2005, după cum urmează:

„Art. 17. Faptele prevăzute la art. 16 lit.a – n se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei și 800 lei.”

Art. 18. Se modifică art. 19 din HCL nr. 212/2005, după cum urmează:

„Art. 19. Faptele prevăzute la art. 18, lit.a și i sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 1.500 lei și 2.500 lei, cele de la art.18 lit.b, se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 800 lei și 2.000 lei, cele de la art.14 lit. c se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei și 800 lei, cele de la art.18 lit. d, j, k, l se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 400 lei și 800 lei, cele de la art.18 lit.e, f, g, h se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 800 lei și 2000 lei cele de la art.18 lit.m se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei și 800 lei, cele de la art.18 lit.n se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 200 lei și 400 lei, cele de la art.18 lit.o, r, v se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei și 800 lei, cele de la art.18 lit.p se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei și 1.000 lei, cele de la art.18 lit.s se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 500 lei și 2.000 lei, cele de la art.18 lit.t se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei și 800 lei și cele de la art.18 lit.u se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 1.000 lei și 2.500 lei.”

Art. 19. Se modifică litera g) a art. 20 din HCL nr. 212/2005, după cum urmează:

„g) Plimbarea câinilor fără lesă și / sau botniță, dezlegarea acestora din lesă și lăsarea lor în libertate pe străzi, locuri de agrement, lipsa igienizării, a ridicării / colectării corespunzătoare în pungi a reziduurilor animaliere se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 400 – 800 lei.”

Art. 20. Se completează art. 20 din HCL nr. 212/2005 cu litera h), care va avea următorul cuprins:

„h) Este interzis accesul persoanelor cu câini, în parcuri, spații de joacă pentru copii, în incinta instituțiilor de învățământ sau în orice instituție publică de pe raza municipiului Turda. Încălcarea acestor norme se pedepsește cu sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum cuprins între 400 lei – 800 lei, dacă potrivit legii nu constituie infracțiune.”

Art. 21. Se modifică art. 21 din HCL nr.212/2005, după cum urmează:

„Art. 21. Faptele prevăzute la art. 20 lit.a – f se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 800 lei și 1.500 lei.”

Art. 22. Se modifică art. 22 din HCL nr.212/2005, după cum urmează:

„Art. 22. Sunt și constituie contravenție care se sancționează cu amendă de la 400 lei și 800 lei, nerespectarea în locurile de parcare aprobate și semnalizate, următoarele fapte.”

Art. 23. Competența aplicării și sancționării HCL nr. 212/2005 privind buna gospodărire a Municipiului Turda revine: Primarului Municipiului Turda, Poliţiştilor locali ai Municipiului Turda şi persoanelor nominalizate prin Dispoziţie a Primaului Municipiului Turda.

Art. 24. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Public Poliţia Locală Turda, Poliţiei Municipiului Turda, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:

pentru 13

împotrivă –

abţineri 5

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

X