Hotărârea nr. 338 privind aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizației de acces tonaj privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, pe străzile din municipiul Turda

 

Consiliul local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 20.12.2016;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizației de acces tonaj privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, pe străzile din municipiul Turda, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei si a dlui consilier local Salagean Aron Adrian;

Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Public Poliţia Locală Turda, expunerea de motive a Primarului municipiului Turda prin care se propune aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizației de acces tonaj privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Turda, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Turda;

În baza dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr.43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare, ale art.6 alin.1, 2 și 4 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în adminitrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 36, alin. 9, ale art. 45, alin. 1 si alin. 6, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, pe străzile din municipiul Turda conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă tarifele percepute pentru obținerea autorizației de acces tonaj pentru autovehiculele cu masă maximă autorizată de peste 3,5 tone. Autorizația de acces tonaj se eliberează numai după plata unui tarif în funcție de greutatea maximă a autovehiculului evidențiată în tabelul următor:

Masă totală 1zi/autovehicul 1 lună/autovehicul 1an/autovehicul
3,5 tone – 7,5 tone 10 lei 100 lei 400 lei
7,5 tone – 16 tone 40 lei 400 lei 800 lei
16 tone – 26 tone 50 lei 800 lei 2000 lei
26 tone – 40 tone 100 lei 1000 lei 4000 lei

Art. 3. Autovehiculele pentru care se plătesc taxe şi impozite locale la Primăria Municipiului Turda sunt exceptate de la plata tarifelor percepute pentru obţinerea autorizaţiei de acces tonaj.

Art. 4. Sumele încasate pentru eliberarea autorizației de acces tonaj constiuie venit la bugetul Consiliului local al municipiului Turda și se vor folosi exclusiv la repararea și construirea drumurilor din municipiul Turda, achitându-se la casieria Primăriei municipiului Turda sau prin ordin de plată în contul RO66TREZ21921160250XXXXX.

Art. 5. În cazul devierii circulației de către organele competente, devieri datorate unor lucrări edilitare, autovehiculele de tonaj nu se vor supune plății tarifului pe traseul deviat din municipiul Turda.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Public Poliţia Locală Turda, Poliţiei Municipiului Turda, Serviciului Administraţie Publică Locală, Direcţiei Tehnice, Compartimentului de autorizare, monitorizare, control al activităţii de transport public în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:

pentru 17

împotrivă –

abţineri 1

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT

pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de „acces tonaj” privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Turda

Prezentul Regulament reglementează procedurile de întocmire și eliberare a autorizației de acces tonaj, obligațiile posesorilor precum și sancțiunile ce se pot aplica.

 

CAPITOLUL I – DEFINIȚII ȘI CLASIFICARE

Art.1 Prin sintagma „autorizație acces tonaj” se înțelege înscrisul oficial eliberat de Primăria municipiului Turda care conferă posesorului dreptul de a circula pe străzile din municipiul Turda cu autovehicule cu masa maximă autorizată de 3,5 tone, pentru transportul de mărfuri, materiale, etc, într-o perioadă definită și cu un orar stabilit, în zone în care sunt impuse anumite restricții de circulație(limitare de tonaj, acces interzis și oprire interzisă) stabilite prin Hotărâri de către Consiliul Local sau OUG nr.195/2002 actualizată privind circulația pe drumurile publice.

Art.2 Autorizația de acces tonaj va avea înscrise în mod obligatoriu următoarele elemente de identificare: numărul și data înregistrării, tipul și marca vehiculului, numărul de înmatriculare al vehiculului, posesorul vehiculului sau pe cine deservește, scopul deplasării, perioada valabilității autorizației de acces tonaj, traseul aprobat, semnăturile autorizate.

Art.3 Modelul autorizației de acces tonaj:

Autorizațiile de acces tonaj vor fi executate în formatul A5, 148 x 210 mm, prin grija Primăriei municipiului Turda (conform Anexei 1 care face parte integrantă din acest regulament). Autorizațiile de acces tonaj vor cuprinde, pe lângă elementele de identificare, stema municipiului Turda.

Autorizațiile de acces tonaj vor fi eliberate pentru următoarele termene de valabilitate:

– pentru 1 an – formular tipizat pe fond albastru,

– pentru 1 lună – formular tipizat pe fond galben,

– pentru 1 zi – formular tipizat pe fond alb.

CAPITOLUL II – MODALITATEA DE ELIBERARE

Art.4 Persoanele fizice și juridice care solicită în scris eliberarea autorizației de acces tonaj vor prezenta următoarele documente:

a.)Cerere(conform Anexei nr.2 la prezentul Regulament)în care să se specifice detaliat următoarele:

– denumirea solicitantului;

– motivația solicitării;

– durata pentru care solicită eliberarea autorizației de acces tonaj(1 an, 1 lună, 1 zi);
– tipul și marca vehiculului;

– masa maximă admisă înscrisă în cartea de identitate a vehiculului;

b.)Copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului pentru care se solicită autorizația;

c.)Copie act identitate sau Certificatul de înmatriculare al societățiii comerciale în cazul în care se solicită autorizarea pentru o perioadă de 1 an și 1 lună;

d.) traseul solicitat;

e.) dovada achitării tarifului aferent obținerii autorizației;

f.)alte documente doveditoare în cazuri deosebite care să ateste situații, necesități, etc. ale solicitanților.

Art.5 Toate documentele prevăzute la art.4 se vor depune la Compartimentul de autorizare, monitorizare, control al activității de transport public din cadrul Primăriei municipiului Turda în vederea verificării și eliberării autorizației.

Art.6 (1) Aprobarea autorizației de acces tonaj (pentru 1 an, 1 lună, 1 zi) se face de către Primarul municipiului Turda, după depunerea autorizației solicitantului care acceptă tariful și tonajul admis în zona solicitată.

(2) Eliberarea autorizației de acces tonaj se face de către Compartimentul de autorizare, monitorizare și control de activități de transport public local.

CAPITOLUL III

STRĂZILE DIN MUNICIPIUL TURDA PENTRU CARE CIRCULAȚIA ESTE ADMISĂ NUMAI PENTRU POSESORII DE AUTORIZAȚII DE ACCES TONAJ

Art.7 Străzile pe care se interzice circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, fără autorizație de acces tonaj, sunt toate străzile din municipiul Turda cu excepția drumurilor naționale și drumurilor județene care traversează municipiul Turda, conform indicatoarelor rutiere montate la intrările de pe principalele artere din municipiul Turda.

Art.8 Circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile menționate mai sus se face numai pe baza autorizației de acces tonaj.

Art.9 Pot circula fără restricție de tonaj pe întreg teritoriul municipiului Turda, pe baza unor autorizații de liber acces diferite de cele prevăzute la art.3, următoarele categorii de autovehicule:

a.) cele destinate lucrărilor planificate și a intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare de utilități publice(apă, canal, electrice, gaze, telefonie, televiziune prin cablu, termoficare, pompieri, jandarmerie), și care aparțin administratorilor acestor rețele;

b.) cele destinate tractării vehiculelor avariate, abandonate sau parcate neregulamentar;

c.) cele aparținând societăților de salubrizare;

d.) cele aparținând Ministerului Apărării Naționale.

CAPITOLUL IV – MENȚIUNI SPECIFICE

Art.10 Autorizația de acces tonaj este valabilă numai în original, copiile, fotocopiile sau alte asemenea nu conferă posesorului dreptul de acces în zonele pentru care se eliberează autorizația de acces tonaj, sub aspectul sancționării contravenționale.

Art.11 Autorizațiile de acces tonaj nu sunt transmisibile și nu pot fi folosite în scopul staționării ori parcării autovehiculelor pe străzile pe care acestea au fost autorizate să circule.

Art.12 (1) Se interzice circulația, oprirea și staționarea vehiculelor care posedă autorizație de acces tonaj pe trotuare, spații verzi, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și scuaruri.

(2) Este interzisă circulația oprirea și staționarea vehiculelor care posedă autorizație de acces tonaj, în afara orelor de funcționare a unităților care le aprovizionează.

Art.13 În cazul în care vehiculul pentru care s-a eliberat autorizație de acces tonaj a fost avariat, scos din circulație radiat, înstrăinat, etc., proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unei noi autorizații acces tonaj pentru alt mijloc de transport din dotarea proprie, cu condiția ca acesta să se încadreze în aceleași limite de tonaj. Eliberarea noii autorizații de acces tonaj se va face fără plata de taxe sau tarife suplimentare, cu condiția ca vechea autorizație să fie prezentată pentru anulare.

Art.14 Autorizația de acces tonaj nu este transmisibilă, chiar în cazul scoaterii din circulație, vânzării, avariei, furtului, etc. a autovehiculului pentru care a fost eliberat.

Art.15 În cazul deteriorării autorizației de acces tonaj se poate elibera o nouă autorizație(cu aceleași înscrisuri ca și cea deteriorată) numai după prezentarea autorizației inițiale de acces tonaj, în vederea anulării.

Art.16 În cazul pierderii sau furtului autorizației de acces tonaj se poate elibera dovada cu valabilitate pentru 1 lună. Dovada va purta aceleași înscrisuri(tonaj, număr de înmatriculare, traseu de acces, tip marfă, posesor, etc.) ca și înscrisul original. Dovada se va elibera după ce solicitantul va prezenta o declarație notarială. După expirarea termenului de 1 lună, se va putea elibera o nouă autorizație de acces tonaj(cu aceleași înscrisuri ca și vechea autorizație pierdută) cu valabilitate până la data autorizației inițiale.

Art.17 Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală maximă se calculează prin însumarea masei autovehiculului plus remorca.

CAPITOLUL V

OBLIGAȚIILE POSESORILOR DE AUTORIZAȚIE DE ACCES TONAJ

Art.18 Să expună autorizația de acces tonaj la vedere, în interiorul cabinei vehiculului.

Art.19 Să prezinte autorizația de acces tonaj la solicitarea organelor Poliției municipiului Turda, Poliția Locală Turda, pentru verificarea datelor înscrise pe aceasta.

Art.20 Autovehiculele autorizate trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare, nepoluante, cu suprastructuri închise prevăzute cu prelată și cu aspect corespunzător.

Art.21 După încheierea activității de descărcare / încărcare a mărfurilor, persoanele care deservesc mijlocul de transport vor lua măsuri pentru ca locul unde s-a staționat să rămână curat și se vor lua măsuri pentru a se evita murdărirea străzilor.

Art.22 Autorizația de acces tonaj se utilizează numai în conformitate cu datele înscrise pe aceasta și cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

CAPITOLUL VI – SCUTIRI DE LA PLATA TARIFULUI DE UTILIZARE A DRUMURILOR PUBLICE

Art.23 Sunt scutite de la plata tarifului și pot circula fără autorizație de acces tonaj pe întreg teritoriul adminitrativ al municipiului Turda, următoarele categorii de autovehicule:

– autovehiculele aparținând unităților militare, Poliției, Pompierilor, Jandarmeriei, Salvării;

– autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone aparținând instituțiilor publice;

– autovehiculele aparținând prestatorilor de servicii publice către cetățeni care se deplasează la intervenții;

– autovehiculele aparținând transportului public local de călători;

– autovehiculele aparținând operatorilor locali de salubritate;

– autovehiculele folosite în scopul modernizării, reparației și întreținerii străzilor respective;

– autovehiculelor destinate transportului de persoane.

Toate instituțiile și persoanele interesate nominalizate la art.23 vor depune adrese de solicitare acces tonaj însoțite de copii după cărțile de identitate ale autovehiculelor pentru care se face solicitarea.

CAPITOLUL VII – CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art. 24 Constituie contravenție la prezentul Regulament și se sancționează cu amendă, dacă nu au fost săvârșite în altfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate inftacțiuni, următoarele fapte:

a.) Circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone fără autorizaţie de acces tonaj pe strazile din municipiul Turda, cu excepţia drumurilor naţionale şi a drumurilor judeţene care traversează municipiul Turda, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei – 1.000 lei pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 16 tone şi cu amendă contravenţională cuprinsă între 1000 lei – 1.500 lei pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 16 tone şi 40 tone, precum şi peste 40 tone.

b.) folosirea autorizației de acces tonaj pentru circulația, oprirea, staționarea ori parcarea vehiculului pe străzile din municipiul Turda în alte scopuri decât cele pentru care s-a solicitat eliberarea acesteia, se sancționează cu amendă între 500 lei – 1.000 lei;

c.) depășirea masei totală maxime autorizate(tonajul) înscrisă în autorizația de acces tonaj, se sancționează cu amendă de la 1.000 lei – 1.500 lei;

d.) nerespectarea prevederilor art.12 se sancționează cu amendă de la 400 lei – 1.000 lei;

e.) refuzul conducătorului auto sau a deținătorului / utilizatorului vehiculului de a prezenta autorizația de acces tonaj, la solicitarea agenților constatatori se sancționează cu amendă de la 1.000 lei – 1.500 lei;

f.) folosirea autorizației de acces tonaj pentru un alt vehicul decât cel înscris se sancționează cu amendă între 1.500 lei – 2.000 lei.

Art.25 Persoanele împuternicite pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale pot propune suspendarea sau anularea, după caz, a autorizației de acces tonaj. Anularea autorizației se va realiza având la bază rapoartele agenților constatatori și referatul întocmit de către Compartimentului de autorizare, monitorizare, control al activității de transport public local din cadrul Primăriei municipiului Turda. Competența de anulare a autorizației o are doar Primarul municipiului Turda sau înlocuitorul legal al acestuia.

Art.26 Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în prezentul Regulament se face de către toți polițiștii municipiului Turda și ai Poliției Locale Turda.

Art.27 Pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor se recuperează după cum urmează:

a.) în cazul în care există posibilitatea de evaluare a pagubelor, agentul constatator stabilește și despăgubirea, făcând mențiunea corespunzătoare în procesul verbal.

b.) dacă nu există posibilitatea de evaluare a pagubelor, partea vătămată își va putea valorifica pretențiile conform legislației în vigoare.

Art.28 Contravenientul poate achita amenda în termen de cel mult 48 ore de la încheierea procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute iar agentul constatator va face mențiunea despre această posibilitate în procesul verbal.

Art.29 Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înștiințării sau comunicării acestuia. Plângerea, însoțită de copia procesului verbal se depune la Judecătoria Turda.

Art.30 Contravențiilor prevăzute în prezentul Regulament li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII – DISPOZIȚII FINALE

Art.31 Pe toată durata de valabilitate a prezentului Regulament tarifele de utilizare a drumurilor publice se pot modifica numai prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Turda.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului Turda

Paula Letiţia Mic

 

Anexa 1 la regulament

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

AUTORIZAȚIE ACCES TONAJ

NR.__________ din________________

Perioada de valabilitate_____________________________________

Vehicul tip__________________marca_________________________

Nr.înmatriculare____________________________________________

Posesorul_________________________________________________

Calitatea__________________________________________________

(utilizator sau beneficiar)

Scopul___________________________________________________

(transport marfă sau persoane)

Traseul___________________________________________________

L.S.

Anexa 2 la regulament

Către,

Compartimentul de autorizare, monitorizare și control al activității de transport public local din cadrul Primăriei municipiului Turda

Subsemnatul(a)________________________________________, domiciliat în

localitatea___________________, str._________________________, nr.______, bl.____,

sc.____, ap.____, județul____________, în calitate de______________________, al

S.C._________________________, cu sediul în localitatea_____________,

str._________________________, nr.______, bl.____, sc.____, ap.____,

județul___________, prin prezenta solicit eliberarea unei autorizații de acces tonaj în

municipiul Turda pentru autovehiculul:

tip__________________marca_________________________, având numărul de

înmatriculare, masa maximă autorizată______________, durată pentru care se solicită

eliberarea_______________________________, motivată de

_________________________________________________

DATA SEMNĂTURA

Acte necesare:

1.Cerere tip;

2.Copie act identitate proprietar(autorizație de funcționare – persoane juridice);

3. Copie certificat înmatriculare;

4. Dovada achitării tarifului aferent obținerii autorizației;

5.Alte documente doveditoare.

X