Hotărârea nr. 339 privind aprobarea Metodologie de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social precum si metodologia si criteriilor de acordare a unor ajutoare de urgenţă persoanelor sau familiilor în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata întreţinerii sau a altor utilităţi

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.12.2016;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Metodologie de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social precum si metodologia si criteriilor de acordare a unor ajutoare de urgenţă persoanelor sau familiilor în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata întreţinerii sau a altor utilităţi, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala inregistrat cu nr. 9451/14.10.2016, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea Metodologie de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social, precum si metodologia si criteriile de acordare a unui ajutor de urgenta in vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata întreţinerii sau a altor utilităţi, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 4 a Consililului Local al Municipiului Turda, pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi.

Având în vedere principiile cuprinse in prevederile HG nr. 1149 din 17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 6 lit. a, pct. 2, art. 45 alin. 1 şi art.115 alin.1 lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social precum si metodologia si criteriile de acordare a unor ajutoare de urgenţă persoanelor sau familiilor în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata întreţinerii sau a altor utilităţi elaborata de Serviciului Public de Asistenta Sociala Turda,descrise in anexa.

Art. 2. Secretarul Municipiului Turda va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului municipiului Turda, Serviciul Public de Asistenţă Socială Turda în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:

pentru 14

împotrivă 2

abţineri 2

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Anexa la H.C.L nr. 339/20.12.2016

Metodologie de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social

1. Prin persoană marginalizată social, conform art 49 din HG nr. 1149 din 17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, se înţelege persoana care beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, în condiţiile Legii nr. 416/2001 şi se află în cel puţin două dintre următoarele situaţii:

a) nu are loc de muncă;

b) nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă;

c) locuieşte în condiţii improprii;

d) are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii în întreţinere;

e) este persoană vârstnică, fără susţinători legali;

f) este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;

g) are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II;

h) a executat o pedeapsă privativă de libertate.

2. Indeplinirea criteriilor stabilite la punctul anterior si identificarea ca persoana sau familie marginalizata social , se constata prin efectuarea de anchete sociale de catre personalul Serviciului Public de Asistenta Sociala , denumit in continuare S.P.A.S.

Metodologie de acordare a unor ajutoare de urgenţă persoanelor sau familiilor în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata întreţinerii sau a altor utilităţi de stricta necesitate

Primăria municipiului Turda, prin serviciile de specialitate, va avea în vedere următoarele etape pentru acordarea ajutorului de urgenţă persoanelor sau familiilor în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata întreţinerii sau a altor utilităţi:

• persoanele sau familiile care se află într-o situaţie de dificultate generată de restanţele acumulate la plata întreţinerii sau a altor utilităţi, se vor adresa cu o cerere scrisă SPAS TURDA însoţită de următoarele acte:

– acte de identitate ale tuturor membrilor familiei –livret de familie, B.I., C.I., C.N.,C.I.P.;

– actul de proprietate al imobilului sau contractul de închiriere al imobilului;

– dovezi de venit ale tuturor membrilor familiei (adeverinţă de venit, talon pensie, talon alocaţie, adeverinta ANAF, adeverinta registru agricol, certificat fiscal);

– adeverinţă de la administrator cu suma restantă;

– acte medicale (dacă este cazul);

– angajament scris prin care beneficiarii se obligă ca in termen de cel puţin 1 an de la acordarea ajutorului de urgenţă să nu mai acumuleze restanţe la plata întreţinerii sau, în cazul în care ajutorul acordat nu acoperă întreaga sumă restantă, se obligă să plătească diferenţa restantă într-o perioadă de timp ce se va stabili în raport cu veniturile realizate de beneficiar şi familia sa. De asemenea se obliga la a se incadra intr-un consum de utilitati posibil a fi suportat din veniturile realizate.

• personalul de specialitate din cadrul SPAS verifică şi confruntă datele înscrise în cereri cu actele doveditoare, prin efectuarea de anchete sociale la domiciliul solicitanţilor de ajutor de urgenţă. În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului sau informaţiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că persoana/familia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului de urgenţă;

• persoana responsabila / director va analiza fiecare dosar, il va prezenta spre avizare Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi şi va face propuneri Primarului, de aprobare a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă.

Criterii de acordare a unor ajutoare de urgenţă persoanelor sau familiilor în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata întreţinerii sau a altor utilităţi de stricta necesitate

Ajutorul de urgenţă din această categorie se acordă următoarelor categorii de persoane:

– persoane sau familii care sunt în situaţia de a fi evacuate din imobil pentru restanţe la plata întreţinerii sau a altor utilităţi;

– persoane sau familii care nu sunt în situaţia de a fi evacuate din imobil, dar au acumulat restanţe la plata întreţinerii în valoare de peste 1000 lei, iar venitul net pe membru de familie nu depăşeşte nivelul venitului minim garantat pentru persoana singură, stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim.

-persoanele sau familiile care se află într-o situaţie deosebită, generatoare de marginalizare sau excluziune socială.

Ajutorul de urgenţă pentru persoane sau familii în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata întreţinerii se acordă doar celor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Turda

Ajutorul de urgenţă pentru persoane sau familii în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata întreţinerii se acordă o singură dată pe an.

Sumele acordate cu titlul de ajutor de urgenţă pentru persoane sau familii în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata întreţinerii sau a altor utilităţi, se vor plăti direct administratorilor sau casierilor imobilelor ori la casieriile prestatorilor de servicii, beneficiarii urmând a primi o copie de pe chitanţă.

Pentru sumele primite ca si ajutor de urgenta, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară se obliga prin angajament, sa presteze lunar, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii. Acţiunile sau lucrările de interes local se vor presta sub supravegherea persoanei responsabile din cadrul societăţii Domeniul Public Turda SA.

Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21, 25, se stabileşte prin împărţirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracţiile se întregesc în plus.

Sumele acordate beneficiarilor din locuintele sociale se vor plati in transe, dupa achitarea de catre titular a unei cote parti din suma datorata. Beneficiarii se obligă ca timp de cel puţin 1 an de la acordarea ajutorului de urgenţă să nu mai acumuleze restanţe la plata întreţinerii sau a altor utilităţi, în cazul în care ajutorul acordat nu acoperă întreaga sumă restantă, se obligă să plătească diferenţa restantă într-o perioadă de timp ce se va stabili în raport cu veniturile realizate de beneficiar şi familia sa. De asemenea se obliga sa se incadreze intr-un consum de utilitati posibil a fi suportat din veniturile realizate.

În cazul în care beneficiarul nu-şi respectă obligaţia asumată prin angajament, asociaţia de proprietari / locatari va acţiona în instanţă pentru acoperirea datoriilor la plata întreţinerii, iar suma acordată cu titlul de ajutor de urgenţă pentru persoane sau familii în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata întreţinerii va fi returnată din contravaloarea imobilului. Pentru beneficiarii locuintelor sociale care nu isi respecta obligatiile asumate, se va proceda la sistarea furnizarii serviciilor de utilitate publica de stricta necesitate (apa, energie electrica, gaze naturale) si / sau rezilierea contractului de inchiriere, actionarea in instanta pentru recuperarea debitelor si evacuarea din locuinta (cu exceptia sezonului rece).

 

DIRECTOR S.P.A.S TURDA

KOTI MONIA

X