Hotărârea nr. 340 privind aprobarea transformarii a 2 posturi vacante din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.12.2016;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea transformarii a 2 posturi vacante din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda (functie publica si contractuala) in posturi de nivel inferior, elaborat la initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala inregistrat cu nr. 10991/12.12.2016 , prin care s-a propus adoptarea unei hotarari de consiliu local privind aprobarea transformarii a 2 posturi de vacante din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda (functie publica si contractuala) in posturi de nivel inferior, precum si avizul comisiei de specialitate nr. 4 a Consililului Local al Municipiului Turda, pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi.

Având in vedere prevederile art. 107, alin. 2 lit b, din Legea nr. 188/1999 din 8 decembrie 1999, republicată privind Statutul funcţionarilor publici, ale Legii nr. 292 din 20 decembrie 2011, ale Legii asistenţei sociale şi Ordonanţei nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale, autorităţile şi instituţiile publice pot aproba transformarea funcţiilor publice vacante în funcţiii publice cu o altă denumire sau în funcţii publice de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, cu obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 6 lit. a pct.2, art. 45 alin. 1 şi art.115 alin.1 lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă transformarea a 2 posturi vacante din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, (functie publica si contractuala), in posturi de nivel inferior.

Art. 2. Cu comunicarea şi ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Turda.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:

pentru 18

împotrivă –

abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

X