Hotărârea nr. 341 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local  Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 28.12.2016;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 3452/17.12.2016;

Ţinând cont de raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda – administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;

În temeiul prevederilor:

    • OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
    • art. 36 alin. 3, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    • art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    • Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj;
    • Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. 1, lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni F.N., judeţul Cluj, la data de 05.01.2017, ora 11.00, respectiv în data de 06.01.2017, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 3452 din data de 17.12.2016, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie conform OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea efectuării selecţiei membrilor consiliilor de administraţie de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, care va fi contractat, în condiţiile legii, de către autoritatea tutelară.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru propunerea şi aprobarea componenţei de 7 membri a consiliilor de administraţie.

Art. 5. Secretarul Municipiului Turda va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului municipiului Turda, reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Letiţia Mic

VOTURI :

pentru 16

împotriva –

abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor participanţi la vot este 16.

X