Hotărârea nr. 342 privind modificarea şi actualizarea anexei nr. 1 la HCL nr. 161 din 28.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Turda in Consiliile de Administratie din cadrul unitatilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Turda

 

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara la data de 28.12.2016;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind modificarea şi actualizarea anexei nr. 1 la HCL nr. 161 din 28.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Turda in Consiliile de Administratie din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Turda, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având in vedere prevederile art. 2 al HCL nr. 303 din 29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala, precum si avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al municipiului Turda – pentru invatamant, cultura, sanatate, tineret, sport, turism,

In conformitate cu prevederile art. 96 alin. 2 lit.a, lit. b si lit. c din Legea nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale, ale art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1 si 2, lit.d, alin. 6 lit.a, pct.1, ale art. 45 alin. 1 si 6 si ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – modificata si republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se modifică anexa nr. 1 a HCL nr. 161 din 28.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Turda in Consiliile de Administratie din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Turda, după cum urmează:

 1. înlocuirea doamnei Crişan Sorina Mihaela cu doamna Sămărtinean Iuliana Maria la poziţia nr. 2 (Şcoala Gimnazială Teodor Murăşanu);
 2. înlocuirea doamnei Sămărtinean Iuliana Maria cu domnul Năstase Paul la poziţia nr. 1 (Şcoala Gimnazială Andrei Şaguna);
 3. înlocuirea domnului Năstase Paul cu doamna Crişan Sorina Mihaela la poziţia nr. 18 (Clubul Copiilor),

conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul Municipiului Turda va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului municipiului Turda, serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Turda, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Letiţia Mic

VOTURI :

pentru 16

împotriva –

abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor participanţi la vot este 16 .

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 341/28.12.2016

CONSILIERII LOCALI DESEMNATI SA FACA PARTE DIN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE DIN CADRUL UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TURDA

 1. Scoala Gimnaziala “Andrei Saguna”- Năstase Paul, Sărmăşan Marius Adrian
 2. Scoala Gimnaziala “Teodor Murasanu” – Năstase Paul, Zoltan Radu Cosmin, Sămărtinean Iuliana Maria
 3. Scoala Profesională Poiana – Bogdanffy Gabor Norbert
 4. Scoala Gimnaziala “Avram Iancu” – Moldovan Emil, Felezeu Cristian George, Cordiş Lucian
 5. Scoala Gimnaziala “Horea , Closca si Crisan” – Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian Doru, Cojocaru Igor
 6. Scoala Gimnaziala “Ion Opris” – Sălăgean Aron Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Emil
 7. Colegiul National “Mihai Viteazul” – Roş Nicolae, Nap Adrian, Anca Doru Paul Ioan
 8. Liceul Teoretic “Liviu Rebreanu” – Pîrlea Daniela, Moldovan Adrian Petru
 9. Colegiul Tehnic “Dr. Ioan Ratiu” – Zoltan Radu Cosmin, Riter Marius, Moldovan Adrian Petru
 10. Colegiul Tehnic Turda – Sărmăşan Marius Adrian, Felezeu Cristian George, Cordiş Lucian
 11. Colegiul “Emil Negrutiu” – Crişan Sorina Mihaela, Sălăgean Aron Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria
 12. Liceul Teoretic “Josika Miklos” – Csep Leylla, Bogdanffy Gabor Norbert
 13. Gradinita “Poiana cu Castani” – Rigman Ciprian Doru
 14. Gradinita “Dr. Ioan Ratiu” – Anca Doru Paul Ioan
 15. Gradinita “Sfanta Maria” – Micu Ovidiu Dorel
 16. Gradinita “Prichindelul Istet” – Nap Adrian
 17. Gradinita “Casuta Piticilor” – Riter Marius
 18. Clubul Copiilor Turda – Crişan Sorina-Mihaela
X