Hotărârea nr. 343 privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Turda Salina Durgau SA

 

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara la data de 28.12.2016;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Turda Salina Durgau SA proiect elaborat din initiativa consilierilor locali Crisan Sorina Mihaela, Pirlea Daniela, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Sarmasan Marius Adrian, Moldovan Emil, Nap Adrian, Zoltan Radu Cosmin.

Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala precum si avizul comisiei de specialitate nr. 2 pentru administatie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, juridic,ordine publica si aparare, a Consiliului Local al Municipiului Turda;

Tinand seama de prevederile art. 64^1 alin (5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si de actul constitutiv al societatii Turda Salina Durgau S.A;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 3, lit. c art. 45 alin. 1 si alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – modificata si republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Turda Salina Durgau SA cu o perioada de doua luni, incepand cu data expirarii mandatului initial.

Art. 2. Consiliul de administratie pentru care se aproba prelungirea mandatului cu o perioada de doua luni are urmatoarea componenta:

Apahidean Dorin, cetăţean român, născut la data de 06.08.1963, în Campia Turzii jud. Cluj, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 18, Bl M3 ap 47, jud. Cluj, posesor al CI seria KX nr. 857034, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 04.01.2012, CNP 1630806120018.

Corpodean Dorel, cetăţean român, născut la data de 21.09.1950, în Com . Taga jud. Cluj, cu domiciliul în Turda, str. Basarabiei nr. 26, jud. Cluj, posesor al CI seria KX nr.965728, eliberată de SPCLEP Turda la data de 22.05.2013, CNP 1500921126190

– Dediu Dorina, cetăţean român, născuta la data de 02.12.1961, în Mun. Sighetu Marmatiei jud. Maramures, cu domiciliul în Turda, str. Narciselor nr. 12, ap.9, jud. Cluj, posesoare al CI seria CJ nr.018924, eliberată de SPCLEP Turda la data de 07.01.2014, CNP 2611202126207.

– Sukosd-Ghiliftoiu Eugen, cetăţean român, născut la data de 28.06.1977, în Com . Turda, jud. Cluj, cu domiciliul în Turda, str. Puntii nr. 15, jud. Cluj, posesor al CI seria CJ nr.144139, eliberată de SPCLEP Turda la data de 09.07.2015, CNP 1770628126199

– Székely István, cetăţean român, născut la data de 07.01.1943, în Dej jud. Cluj, cu domiciliul în Turda, str. Aviatorilor nr. 5, ap 9, jud. Cluj, posesor al CI seria KX nr. 529921, eliberată de SPCLEP Turda la data de 13.02.2007, CNP 1430107126195.

Art. 3. Se aproba actul constitutiv al societatii Turda Salina Durgau SA cu modificarile prevazute la art. 1 si art. 2.

Art. 4. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Turda Salina Durgau S.A. va avea mandatul expres de a pune in aplicare prezenta hotarare, prin hotarare AGA ordinara. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Turda Salina Durgau S.A. va avea loc in regim de urgenta, dupa adoptarea prezentei hotarari.

Art. 5. Se imputernicesc organele de conducere ale societatii Turda Salina Durgau SA sa procedeze la intocmirea formalitatilor pentru inregistrarea modificarilor la Oficiului Registrului Comertului Cluj.

Art. 6. Secretarul Municipiului Turda va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari si comunicarea acesteia Primarului Municipiului Turda, serviciilor de specialitate in vederea ducerii la indeplinire, reprezentantului Municipiului Turda in AGA la Societatea Turda Salina Durgau SA, societatii Turda Salina Durgau S.A. si Institutiei Prefectului Judetului Cluj.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Letiţia Mic

VOTURI :

pentru 14

împotriva –

abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor participanţi la vot este 14 .

X