Hotărârea nr. 344 privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Domeniul Public Turda SA

 

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara la data de 28.12.2016;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Domeniul Public Turda SA proiect elaborat din initiativa consilierilor locali Nastase Paul, Crisan Sorina-Mihaela, Pirlea Daniela, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Zoltan Radu Cosmin, si Anca Doru Paul Ioan;

Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala precum si avizul comisiei de specialitate nr. 2 pentru administatie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, juridic,ordine publica si aparare, a Consiliului Local al Municipiului Turda;

Tinand seama de prevederile art. 64^1 alin (5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si de actul constitutiv al societatii Domeniul Public Turda S.A;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 3, lit. c art. 45 alin. 1 si alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – modificata si republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 .Se aproba prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Domeniul Public Turda SA cu o perioada de doua luni, incepand cu data expirarii mandatului initial.

Art. 2. Consiliul de administratie pentru care se aproba prelungirea mandatului cu o perioada de doua luni are urmatoarea componenta :

– Stancu Simona-Gabriela, cetățean român, născută în Câmpeni, jud. Alba la data de 27 mai 1971, identificată cu C.I. seria CJ, nr. 123345, eliberată de SPCLEP Turda la data de 26 martie 2015, C.N.P. 2710527012540, domiciliată în Turda, str. Avram Iancu, nr. 1-3, sc. A, et. 2, ap. 18, jud. Cluj,

– Arion Dorina, cetățean român, născută în Cluj-Napoca, jud. Cluj la data de 31 iulie 1946, identificată cu C.I. seria KX, nr. 462783, eliberată de SPCLEP Turda la data de 21 decembrie 2005, C.N.P. 2460731126193, domiciliată în Turda, str. Lotus, nr. 19, bl. B1, et. 2, ap. 44, jud. Cluj,

-Pogăcean Femița, cetățean român, născută în com. Beliș, jud. Cluj la data de 1 ianuarie 1963, identificată cu C.I. seria KX, nr. 924691, eliberată de SPCLEP Turda la data de 12 noiembrie 2012, C.N.P. 2630101126206, domiciliată în Turda, str. Aviatorilor, nr. 7, bl. A 9, sc. B, et. 2, ap. 32, jud. Cluj,

-Surdea Coralia-Valentina, cetățean român, născută în Turda, jud. Cluj la data de 20 mai 1958, identificată cu C.I. seria CJ, nr. 052838, eliberată de SPCLEP Turda la data de 23 mai 2014, C.N.P. 2580520126238, domiciliată în Turda, str. Șterca Șuluțiu, nr. 14, jud. Cluj,

-Hontilă Petru-Viorel, cetățean român, născut în com. Aiton, jud. Cluj la data de 22 noiembrie 1967, identificat cu C.I. seria KX, nr. 849157, eliberată de SPCLEP Turda la data de 14 noiembrie 2011, C.N.P. 1671122126199, domiciliat în Turda, str. Constructorilor, nr. 5, bl. AR 5, et. 4, ap. 27, jud. Cluj.

Art. 3. Se aproba actul constitutiv al societatii Domeniul Public Turda SA cu modificarile prevazute la art. 1 si art. 2.

Art. 4 .Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Domeniul Public Turda S.A. va avea mandatul expres de a pune in aplicare prezenta hotarare, prin hotarare AGA ordinara. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Domeniul Public Turda S.A. va avea loc in regim de urgenta, dupa adoptarea prezentei hotarari.

Art. 5. Se imputernicesc organele de conducere ale societatii Domeniul Public Turda SA sa procedeze la intocmirea formalitatilor pentru inregistrarea la Oficiului Registrului Comertului Cluj.

Art. 6. Secretarul Municipiului Turda va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari si comunicarea acesteia Primarului Municipiului Turda, serviciilor de specialitate in vederea ducerii la indeplinire, reprezentantului Municipiului Turda in AGA la Societatea Domeniul Public Turda SA, societatii Domeniul Public Turda S.A. si Institutiei Prefectului Judetului Cluj

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Letiţia Mic

VOTURI :

pentru 14

împotriva –

abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor participanţi la vot este 14.

X