Hotărârea nr. 414 privind aprobarea modificării contribuţiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Arieşul Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 21.12.2017;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificarii contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, precum si a consilierilor locali Anca Doru Paul Ioan, Micu Ovidiu, Nap Adrian;
Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala precum si avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda precum si adresa nr. 157/14.12.2017 a ACS Sticla Ariesul Turda;
Tinand cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată, precum si de prevederile art. 12, alin. 2, art. 18^1, alin. 2, lit. b, alin. 3 şi Titlul XI din Legea nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul, modificata si completata;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, alin. 3, lit. c, alin. 7, lit. a, art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată precum şi ale regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Turda;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea contributiei financiare a Municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda, la suma de 60.000 lei lunar pana la data de 30.06.2018.
Art. 2. Cuantumul contributiei financiare lunare a Municipiului Turda, astfel cum a fost modificat prin articolul 1 al prezentei hotarari va fi virat asociatiei Club Sportiv Sticla Ariesul Turda cu conditia majorării corespunzatoare a contributiei financiare lunare a celorlalti membri ai asociatiei.
Art. 3. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv si a statutului Asociatiei Club Sportiv Sticla Ariesul Turda conform articolelor 1-2 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se împuterniceste domnul Zoltan Radu – Cosmin, domiciliat în municipiul Turda, str. Aurel Vlaicu, nr. 45, să semneze din partea Municipiului Turda Actul Constitutiv modificat si actualizat al Asociaţiei şi Statutul modificat si actualizat al Asociatiei.
Art. 5. Începând cu data prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Asociatiei Club Sportiv Sticla Ariesul Turda, d-lui Zoltan Radu-Cosmin, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X