Hotărârea nr. 43 privind vȃnzarea prin licitație publică a unui numãr de 19 de bucãţi construcţii modulare detaşabile

Hotărârea nr. 43 privind vȃnzarea prin licitație publică a unui numãr de 19 de bucãţi construcţii modulare detaşabile

Consiliul Local  al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind vȃnzarea prin licitație publică a unui numar de 19 bucãţi construcţii modulare detasabile, elaborat din iniţiativa Primarului  Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniului nr. 23464/16.11.2020 şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget-finante, prognoze economice, investiţii şi nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, investitii, ale Consiliului Local al Municipiului Turda, precum și raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat S.C. IRF CONSULTING S.R.L., întocmit la data de 08.07.2020;
În temeiul prevederilor art. 139, alin 1 si alin 2 lit. g, art. 129, alin. 6, lit. b, art. 196 alin. 1, lit. a și ale art. 363, art. 334-346 ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare și functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.  Se aprobă vânzarea prin licitație publică a unui pachet de 19 bucãţi construcţii modulare detaşabile cu destinatie multiplã, ce constituie proprietate privată a Municipiului Turda.
Art. 2. Se aprobă studiul de oportunitate privind vȃnzarea prin licitatie publicã a 19 bucãţi construcţii modulare detaşabile ce aparțin domeniului privat al Municipiului Turda, anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotãrâre.
Art. 3. Se aprobă raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat, S.C. IRF CONSULTING S.R.L., pentru constructiile modulare detasabile cu destinatie multipla, care stabilește o valoare de piaţă de 250 de euro/bucatã constructie modulară, anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotãrâre.
Preţul minim de vȃnzare va fi de 250 euro/bucatã constructie modularã suma ce reprezintã valoarea minimă pe care trebuie să o ofere participanţii la licitaţie. Prețul de vȃnzare stabilit în urma licitaţiei publice, la care se adaugă T.V.A. 19%, se va plăti în lei, la cursul B.N.R. din ziua efectuării plăţii.
Art. 4. Se aprobă documentația de atribuire, inclusiv caietul de sarcini privind vȃnzarea constructiilor modulare detaşabile, anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Turda să numeascã prin dispoziţie membri comisiei de evaluare a ofertelor şi supleantii acestora, care va avea următoarea componenta: 3 membri ai consiliului local, 3 consilieri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum si un reprezentant al Administratiei Finanţelor Publice Turda.
Art. 6. Se împuterniceşte Primarul municipiului Turda să semneze contractul de vȃnzare-cumpărare a bunurilor mobile ce fac obiectul licitatiei publice.
Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei hotãrȃri, H.C.L. nr. 155/30/07.2020 îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 8.  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Serviciului Evidenţa Patrimoniului, Direcţiei Economice, Direcţiei Impozite si Taxe si Directiei Administratie Publica Locala, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 20
împotrivă –
abțineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

X