Minuta Sedintei ordinara a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 26 octombrie 2017, ora 12.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 26 octombrie 2017 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1860/20.10.2017 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 20 consilieri locali.

Presedinte de sedinta ales este Dl. Moldovan Emil.
Ordinea de zi a sedintei a fost suplimentata , conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind apoi supusa la vot.
Ordinea de zi, cu modificarile ulterioare a fost votata in unanimitate, fiind urmatoarea :
1.Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2 2.Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.
iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 3.Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din Municipiul Turda şi pentru aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 4.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei nr. 1 – Programul de reparaţii, investiţii. Sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2017 – la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea API Turda SRL pentru parcările rezervate, respectiv parcările cu plată.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unui consilier local al municipiului Turda în Grupul de Lucru Mixt Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipilui Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, în vederea exercitării drepturilor de asociat.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 5.Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării Adăpostului pentru femei şi copii victime ale violenţei domestice în Locuinţă protejată pentru adulţi cu probleme de sănătate mintală, cu un număr de 10 locuri, organigramei, statului de funcţii, numărului de personal, ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 6.Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 262/10.07.2017, referitoare la aprobarea activitatilor Casei de Cultura pentru anul 2017
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 7.Probleme ale Teatrului Aureliu Manea Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel, au fost adoptate un numar de 13 hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MOLDOVAN EMIL

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

 

X