Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 06 august 2018, ora 13.00

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 06 august 2018, ora 13.00

Sedinta de indata a Consiliului local al municipiului Turda din data de 6 august 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1165/03.08.2018, si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 15 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Nap Adrian.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale din judeţul Cluj.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini în vederea delegării prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Cluj, respectiv de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al judeţului Cluj.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectul de hotarare a fost supus dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supus votului a intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate 4 hotărâri ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NAP ADRIAN

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X