Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 06 iulie 2018, ora 12.00

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 06 iulie 2018, ora 12.00

 

Sedinta de indata a Consiliului local al municipiului Turda din data de 06 iulie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1035/05.07.2018 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 17 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Nap Adrian.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală.

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 51771, situat administrativ in mun. Turda, str. G. Cosbuc nr. 2;

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociatiei Club Sportiv „Sticla Ariesul”Turda, in vederea exercitarii drepturilor de asociat in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor;

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 2 Hotarari ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NAP ADRIAN

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

 

 

X