Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 18 iulie 2018, ora 13.00

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 18 iulie 2018, ora 13.00

Sedinta de indata a Consiliului local al municipiului Turda din data de 18 iulie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1082/17.07.2018 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 20 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Nap Adrian.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală.

1.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL nr. 82/2018
referitoare la aprobarea programului de activitati al Casei de Cultura a Municipiului Turda pentru anul 2018.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectul de hotarare a fost supus dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supus votului a intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel a fost adoptata o hotarare a Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NAP ADRIAN

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X