Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 19 aprilie 2018, ora 12.00

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 19 aprilie 2018, ora 12.00

Sedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 19 aprilie 2018 a fost convocată conform Dispozitiei Primarului Municipiului Turda nr. 700/18.04.2018, şi a fost legal constituită fiind prezenţi un numar de 16 consilieri locali.
Preşedinte de şedinţă ales este doamna Pîrlea Daniela.
Ordinea de zi a şedintei a fost următoarea:
1. Probleme ale Serviciului Public Administraţie Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de identificare a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Stadionului f.n. în teren şi la cartea funciară şi elaborarea operaţiunilor necesare întabulării dreptului de proprietate al beneficiarului.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipilui Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, în vederea exercitării drepturilor de asociat.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate de către cei prezenţi.
Proiectele de hotărâre au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au întrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel, au fost adoptate un număr de 3 hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Turda.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DANIELA PÎRLEA

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X