Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 19 aprilie 2019

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 19 aprilie 2019

 

Sedinta de îndată a Consiliului local al municipiului Turda din data de 19 aprilie 2019 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 457/18.04.2019, si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de ¬¬¬¬¬¬¬18 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este dl. Anca Doru Paul Ioan.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipilui Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, în vederea exercitării drepturilor de asociat.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectele de hotărâre au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel, au fost adoptate trei hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Turda.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ANCA DORU PAUL IOAN

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X