Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 19 noiembrie 2018, ora 13.00

Minuta sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 19 noiembrie 2018, ora 13.00

Sedinta de indata a Consiliului local al municipiului Turda din data de 19 noiembrie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1599/16.11.2018 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 18 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Paul Nastase.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală.

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii TETAROM SA , prin aport in natura;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC TETAROM SA , in vederea exercitarii drepturilor de actionar in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de administrare al Judetului Cluj asupra imobilului teren, situate administrative in Municipiul Turda, str. Cheii f.n.;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

1.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 2791 mp , inscris in CF nr. 57672 Turda, nr. Cadastral 57672, catre Administratia Nationala Apele Romane- Administratia Bazinala de Apa Mures;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

1.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei :”Extindere si reamenajare Parc Zoologic si de Agrement Turda, Judetul Cluj;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 5 Hotarari ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NĂSTASE PAUL

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X