Minuta sedintei extraordinare cu convocare de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 16 iulie 2019

Minuta sedintei extraordinare cu convocare de indata a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 16 iulie 2019

 

Sedinta extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului local al municipiului Turda din data de 16 iulie 2019 a fost convocată conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 775/15.07.2019, şi a fost legal constituită, fiind prezenţi un numar de ¬¬¬¬¬¬¬15 consilieri locali.
Preşedinte de sedinţă ales este dl. Ros Nicolae.
Proiectul Ordinii de zi a şedintei a fost următorul:

1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, în vederea exercitării drepturilor de asociat.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Turda cu “Asociaţia Club Sportiv Volei Cristina Pîrv”, precum şi aprobarea cotizaţiei lunare către asociaţie.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – “Construire baza sportivă tip 1 din Municipiul Turda, str. Stadionului FN, judeţul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – “Construire baza sportivă tip 2 din Municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate de către cei prezenti.
Proiectele de hotărâre a fost supus dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului, au întrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel, au fost adoptate cinci hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Turda.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ROŞ NICOLAE
SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X