Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 20 decembrie 2018, ora 13.00

Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 20 decembrie 2018, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 28 noiembrie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1734/14.12.2018 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 19 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Moldovan Adrian Petru.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării anexei nr. 1 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării unor poziţii din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 145/1999.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Turda, Calea Victoriei–Lotus fn, către SC Mars Mona Impex SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren, în suprafaţă de 675 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Ocnelor, fn.
– iniţiatori: consilierii locali Năstase Paul şi Pîrlea Daniela.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 90 mp, situat în Municipiul Turda, str. Lotus nr. 8B, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Arhitectului Şef:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Nucleu II Turism Urban – Parcul Tineretului, fosta Casă de Cultură, Piaţa 1 Decembrie 1918 din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de acestea.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Propuneri, întrebări, interpelări.

Ordinea de zi a sedintei a fost suplimentata , conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 2 proiecte de hotarare, respectiv:
• proiect de hotarare privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ INTERCONFESIONALĂ în Municipiul Turda”;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi , suplimentata cu proiectul mai sus amintit a fost votata in unanimitate.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 14 Hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MOLDOVAN ADRIAN PETRU

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X