Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 26 aprilie 2018, ora 13.00

Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 26 aprilie 2018, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 26 aprilie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 703/20.04.2018 si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 21 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este dna. Pîrlea Daniela.
Ordinea de zi a şedinţei a fost urmatoarea:
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Adoptarea Declaraţiei de Reunire cu Republica Moldova;

3. Probleme ale Direcţiei Economice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul I 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian

4. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 63323 şi CF nr. 63324.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, identificat cu nr. cadastral 62740.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui teren Bisericii Penticostale Muntele Sionului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTARARE privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.5. PROIECT DE HOTARARE privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordului de parteneriat intre Municipiul Turda si Societatea Elland Prodcom SRL in vederea modernizarii unui teren sportiv din incinta bazei sportive a municipiului Turda, situat in strada Stadionului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF. nr. 63405 Turda, nr. Cadastral 63405.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63406 Turda, nr. Cadastral 63406.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Arhitectului Şef:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire restaurant P+1+M în Municipiul Turda, str. Roşiori nr. 14.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a activităţilor incluse în Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război Mondial.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Serviciului Finantari Externe si Relatii Internationale

9.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind Zona Băi Sărate, pentru implementarea Planului de management și a Regulamentului Sitului de importanță comunitară Sărăturile Ocna Veche, ROSCI0223, în Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Acordului de parteneriat între
Municipiul Turda și Serviciul Public de Asistență Socială Turda pentru depunerea și implementarea proiectului „Construirea și dotarea unui Centru multifuncțional în Băile Turda”;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico
economice a proiectului „Construirea și dotarea unui Centru multifuncțional în Băile Turda” și a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico
economice a proiectului „Restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei Judecătorii (P-ța Republicii nr. 5) și redestinarea ei ca Centru de cultură, artă și tradiții” și a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico
economice a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea” și a indicatorilor tehnico-economici;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Propuneri, intrebari, interpelari

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean,iar ulterior fiind supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 19 hotarari ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PÎRLEA DANIELA

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X