Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 26 iulie 2018, ora 13.00

Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 26 iulie 2018, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 27 iulie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1098/20.07.2018 si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 19 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este domnul Nap Adrian.
Ordinea de zi a şedinţei a fost urmatoarea:
1. Prezentarea procesului verbal al sedintei precedente.
2. Probleme ale Directiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

2.2. PROIECT DE HOTARARE privind executia bugetului pe trimestrul II 2018.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

3. Probleme ale Directiei Impozite si Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind solutionarea cererilor de acordare a
inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

4. Probleme ale Serviciului Administratie Publica Locala:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de
concesionare nr. 108/1993
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.
4.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea evenimentelor dedicate
centenarului Marii Uniri finantate din bugetul local al Municipiului Turda.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

4.3. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Local Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC. Centrul Agro Transilvania Cluj SA in vederea exercitarii drepturilor de actionar in cadrul Adunarii Generale ordinare a Actionarilor.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

4.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii Hotararii
Consiliului Local nr.131/2010 referitoare la reglementarea regimului de aprovizionare a agentilor economici din zona centrala a municipiului Turda
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2018 a societăţii Salina Turda S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării anexei nr. 2 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 50148 Turda, prevăzut cu nr. top. 285/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda str. Avram Iancu, nr. 8, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Directiei Tehnice:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuinte de necesitate.
-Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

6. Probleme ale Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului:

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Comisiei tehnice de
amenajarea teritoriului si urbanismului la nivelul municipiului Turda precum si a Regulamentului de functionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism.
-Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

7. Probleme ale Serviciului Public de Asistenta Sociala :

7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico –
economice a proiectului “Construirea si dotarea unui Centru multifunctional in Baile Turda”si a indicatorilor tehnico- economici
-Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.
8. Propuneri.Intrebari.Interpelari
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean,iar ulterior fiind supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 16 hotarari ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NAP ADRIAN

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X