Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 27 iunie 2019, ora 13.00

Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 27 iunie 2019, ora 13.00

 

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 27 iunie 2019 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr.703 /21.06.2019 si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 17 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este dl. Ros Nicolae.
Ordinea de zi a şedinţei a fost urmatoarea:
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări la documentaţia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: ”Amenajare Complex Sportiv Mihai Viteazul Turda” pentru includerea la finanţare în cadrul Programelor de finanţare aplicabile conform legii..
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei nr. 1 – Programul de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2019 – la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda pe o perioada cuprinsa intre 01.07.2019-31.12.2019
– initiatori: Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian Octavian Matei, precum si dnii consilieri locali Anca Doru Paul Ioan, Nap Adrian .

4.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea suplimentarii contributiei financiare lunare, din partea municipiului Turda, catre Asociatia Handbal Club Potaissa Turda.
– initiator Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian Octavian Matei

5. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru şi
SAPL:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui Addendum, la amenajamentul silvic, pentru suprafaţa de 41,06 ha.
– iniţiator: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a unui teren în suprafaţă de 350 mp, proprietatea Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind oferirea în compensare a unui teren în suprafaţă de 2700 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor spaţii din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str. Aurel Vlaicu nr. 3, către Asociaţia Camera de Sus.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Teatrului « Aureliu Manea » Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Bibliotecii Municipale Teodor Murăşanu:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii municipale Teodor Murăşanu, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean,iar ulterior fiind supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 13 hotarari ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ROS NICOLAE
SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X