Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 27 septembrie 2018, ora 13.00

Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 27 septembrie 2018, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 27 septembrie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1332/21.08.2018 si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 21 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este domnul Năstase Paul.
Ordinea de zi a şedinţei a fost urmatoarea:
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea Fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării anexei nr. 3 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință, precum și aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2018, anexă la Contractul de delegare al Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al municipiului Turda, aprobat prin HCL nr. 69/2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 4771 din 02.04.2010.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi domnii consilieri Anca Doru Paul Ioan, Nap Adrian, Micu Ovidiu şi Sărmăşan Marius Adrian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 229/2018 referitoare la aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 108/1993.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 9/2018 referitoare la aprobarea închirierii fără licitaţie a spaţiului situat administrativ în Municipiul Turda str. George Coşbuc nr. 3, ap. 3 către Societatea Profesională Notarială Potaissa.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 97 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Liliacului nr. 8, către Călugăr Raul Bogdan.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 55094 Turda, prevazut cu nr. top. 510/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda, Calea Victoriei nr. 15F, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transportului rutier în scop de agrement realizat de către societatea Diu Trans SRL pe anumite străzi din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de identificare a unui imobil situat în Municipiul Turda, str. Ocnelor în teren şi la cartea funciară şi elaborarea operaţiunilor de carte funciară necesare întabulării dreptului de proprietate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 59174 Turda, prevăzut cu nr. top. 2206/2, situat în Municipiul Turda, str. G-ral Dragalina, nr. 143-145, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii către Şcoala Postliceală “Henri Coandă” Turda a unor spaţii situate administrativ în Municipiul Turda, str. Ştefan cel Mare, nr. 6.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 126 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Libertăţii nr. 9A, către Petrache Radu Alexandru.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei ”Dezvoltarea turistică a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif şi prin modernizarea Bazei de tratament din Salina Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Profesională Poiana în Municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 51, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Avram Iancu, în Municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Teodor Murăşanu, în Municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 53, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Liceul Liviu Rebreanu, în Municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Construire locuinţă protejată, înprejmuire şi amenajări exterioare, branşamente şi racorduri utilităţi în municipiul Turda, str. Aleea Salcâmilor nr. 8”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Bibliotecii municipale Teodor Murăşanu Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Bibliotecii municipale Teodor Murăşanu Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, iar ulterior fiind supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege un număr de 23 proiecte de hotarâre din totalul de 24.
Astfel au fost adoptate un numar de 23 hotarari ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NĂSTASE PAUL

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X