Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 28 martie 2019, ora 13.00

Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 28 martie 2019, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 28 martie 2019 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 377/22.03.2019, si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 20 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Anca Doru Paul Ioan.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Nota: Având în vedere volumul mare al anexelor, acestea se pot consulta la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, camera 50.

4. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 31/28.02.2019 referitoare la stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de activităţi cultural artistice şi educative organizate de Municipiul Turda în anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de administrare dintre Municipiul Turda şi Ocolul Silvic Valea Ierii.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. G-ral Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 aprilie-31 mai 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Probleme ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Obor Turda:

10.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

11. Propuneri, întrebări, interpelări.

Ordinea de zi a sedintei a fost suplimentata , conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 3 proiecte de hotarare, respectiv:
• proiect de hotarare aprobarea procedurii de atribuire directă a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, în regim de urgenţă, pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2019-15.12.2019, precum şi aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea prestării serviciului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

• proiect de hotarare privind Acordul de principiu în vederea acordarii scutirilor prevazute de art. 20 din Legea 186/2013 cu privire la constituirea si functionarea parcurilor industrial pentru obținerea titlului de Parc industrial de către S.C TELE DISTRIBUTION S.R.L.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

• proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI DR. ION RAȚIU” și a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

• proiect de hotarare privind interzicerea accesului și deplasării vehiculelor cu tracțiune animală precum și a vehiculelor trase sau împinse cu mâna care circulă ilegal în municipul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi, suplimentata cu proiectele mai sus amintite a fost votata in unanimitate.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 16 Hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANCA DORU PAUL IOAN

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X