Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 28 noiembrie 2018, ora 12.00

Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 28 noiembrie 2018, ora 12.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 28 noiembrie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1614/22.11.2018 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 19 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Paul Nastase.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării cuantumului burselor de merit şi suma aferentă acestora ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2017-2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării denumirii unei străzi din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării preţurilor practicate de societatea Domeniul Public Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a bunului imobil patinoar artificial în suprafaţă de 600 metri patraţi şi stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2018-2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2018 a societăţii Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A..
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.5. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – construire locuinţe colective P+2E în Municipiul Turda, str. Simion Bărnuţiu nr. 19.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării art. 1 al HCL nr. 334/31.10.2018, referitor la indicii urbanistici pentru Planul Urbanistic de Detaliu – construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi împrejmuire în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 35.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării art. 1 al HCL nr. 139/29.05.2018 referitor la Planul Urbanistic de Detaliu – construire imobil de locuinţe cu 8 apartamente D+P+3E în Municipiul Turda, str. Augustin Bunea, nr. 23.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Revitalizarea spaţiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul « Construire autobaza si amenajari exterioare aferente pe str. Stadionului FN si amenajare parcare pe strada 22 Decembrie 1989”, Municipiul Turda şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Casa de Cultură a Municipiului Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Propuneri, întrebări, interpelări.

Ordinea de zi a sedintei a fost suplimentata , conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 2 proiecte de hotarare, respectiv:
• proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 8 mp, situate in Turda, Calea Victoriei nr. 102-104, in vederea extinderii constructiei prin crearea unui acces ( rampa pentru dizabilitati) pentru SC MEGA IMAGE;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

• proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Revitalizarea spatiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobaza si amenajare park and ride”si a cletuielilor legate de proiect;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi , suplimentata cu cele 2 proiecte a fost votata in unanimitate.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 18 Hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PAUL NASTASE

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X