Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 29 mai 2018, ora 13.00

Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 29 mai 2018, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 29 mai 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 837/24.05.2018 si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 21 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este dna. Pîrlea Daniela.
Ordinea de zi a şedinţei a fost urmatoarea:
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului competiţional 2017-2018-retur al Asociaţiei Club Sportiv Sticla Arieşul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2017 şi repartizarea profitului aferent anului 2017, a execuţiei bugetare aferente anului 2017, aprobarea raportului de activitate al administratorilor şi a directorului general la 31.12.2017, respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2017 la societatea Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2017 şi repartizarea profitului aferent anului 2017, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2017, respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2017 la societatea Domeniul Public Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2017 precum şi a raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2017, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Turda şi societatea Criteria Inc SRL în vederea amenajării unui teren sportiv multifuncţional din incinta Colegiului Naţional Mihai Viteazu.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică a unui număr de 20 bucăţi structură metalică.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea imobilului situat în Turda, str. Republicii nr. 15, ap. 12, către Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) filiala Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Turda în domeniul public al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Arhitectului Şef:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinţe cu 8 apartamente D+P+3E în Municipiul Turda, str. Augustin Bunea nr. 23.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Construire spaţiu comercial şi birou în Municipiul Turda, str. Calea Victoriei nr. 41.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. şi R.L.U. – Construire locuinţă şi bazin vidanjabil în Municipiul Turda, str. Hărcana nr. 44.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării posturilor la Creşele nr. 4 şi nr. 5 din Turda, aprobarea organigramei, a numărului de personal şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda şi transformarea postului funcţie contractuală de conducere de coordonator personal de specialitate grad II de la Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost în funcţie contractuală de conducere de Şef centru II.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean,iar ulterior fiind supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 14 hotarari ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PÎRLEA DANIELA

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X