Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 29 martie 2018, ora 13.00

Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 29 martie 2018, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 29 martie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 562/23.03.2018 si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 19 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este dna. Pîrlea Daniela.
Ordinea de zi a şedinţei a fost urmatoarea:
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2017-2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, aferent exerciţiului financiar al anului 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de reparatii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2018 anexă la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării tarifului pentru plăcuţa cu date privind rezervarea locului de parcare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării tarifelor pentru marcaj şi premarcaj transversal, longitudinal şi pentru vopsit borduri.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei la HCL nr. 363/2017 referitoare la aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea API Turda SRL pentru parcările rezervate, respectiv parcările cu plată.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului Intern al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind întreţinerea şi folosirea spaţiilor şi locurilor de joacă din municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a parcărilor şi terenurilor cu destinaţie garaj din municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren în vederea construirii unei locuinţe individuale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 39 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa Basarabiei fn, către Moldovan Vasile şi soţia Moldovan Mirela.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii spaţiului situat în Turda, str. George Coşbuc nr. 3, către Fundaţia Sfântul Ierarh Nicolae, în vederea amenajării unui centru de evidenţă, consiliere şi de informare a persoanelor de vârsta a III-a.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzilor: str. Basarabiei, str. Nicolae Iorga şi str. Andrei Mureşanu din municipiul Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Teatrului Aureliu Manea Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean,iar ulterior fiind supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 19 hotarari ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PÎRLEA DANIELA

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X