Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 31 ianuarie 2019, ora 13.00

Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 31 ianuarie 2019, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 31 ianuarie 2019 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 76/25.01.2019, si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 19 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Moldovan Adrian Petru.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea costului de institutionalizare pentru persoanele varstnice aflate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la “ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda în anul şcolar 2019-2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2019, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2019 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei GAL URBAN TURDA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru trimestrul I al anului 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi a sedintei a fost suplimentata , conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 2 proiecte de hotarare, respectiv:
• proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru rezilierea judiciara a contractului de asociere in participatiune nr. 6752/18.05.2009 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Turda si Turism Ariesul S.A., precum si pentru obligarea societatii Turism Ariesul S.A., la plata tuturor despagubirilor datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale asumate si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de aceste demersuri.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

• proiect de hotarare privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, doamnei Popa Eugenia.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

• proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului la nivelul municipiului Turda precum si a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

• proiect de hotarare privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: “Construire ansamblu de locuinte sociale – 72 apartamente, bransamente si racorduri la utilitati in municipiul Turda, Intrarea Negru Voda f.n., judetul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ordinea de zi , suplimentata cu proiectele mai sus amintite a fost votata in unanimitate.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 13 Hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MOLDOVAN ADRIAN PETRU

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X