Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 31 octombrie 2018, ora 13.00

Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 31 octombrie 2018, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 31 octombrie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1485/24.09.2018 si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 20 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este domnul Năstase Paul.
Ordinea de zi a şedinţei a fost urmatoarea:
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării valorii Contractului nr. 15414/15.12.2010 având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Lucrări de reabilitare şi modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judeţul Cluj în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea situaţiilor deosebite şi procedura de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda aprobat prin HCL nr. 160/1999.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării multianuale a proiectului “Reactualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism aferente Municipiul Turda, Judeţul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării limitelor teritoriului intravilan al Municipiului Turda cu parcela nr. 463 din tarlaua nr. 86 (600 mp) bazată pe actele şi evidenţele anterioare aprobării prin HCL nr. 160/1999 referitoare la P.U.G./R.L.U. Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completarii anexei nr. 2 la HCL 418/2017 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta, precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire hală parter pentru depozitare materiale de construcţii în Municipiul Turda, str. Horticulturii nr. 20.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire birouri şi spaţii comerciale pentru închiriere în Municipiul Turda, str. Clujului nr. 81.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi împrejmuire în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 35.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent construire centru logistic şi amenajări exterioare în zona Valea Sfântului Ioan – tarlaua 47 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestei incinte şi introducerea în teritoriul intravilan în suprafaţă de 10000 mp.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent construire depozit P, corp administrativ P+M, cabină poartă, amenajare platformă de lucru şi cântar, împrejmuire teren, alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, drum de acces, organizare de şantier pentru zona Valea Sărată – tarlaua 48 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului support acestei incinte şi introducerea în teritoriul intravilan a suprafeţei de 10000 mp.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – schimbare zonă unităţi agricole în zonă industrială, depozitare şi funcţiuni complementare în Trup T7 teritoriu intravilan cu acces conandat din str. Câmpiei sau indirect din UAT Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, dotarea şi extinderea Gradiniţei cu program prelungit Prichindelul Isteţ şi a Creşei nr. 4” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Gradiniţei cu program prelungit Sfânta Maria + structura şi Creşa nr. 5” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Propuneri, întrebări, interpelări.

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, iar ulterior fiind supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 18 hotarari ale Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NĂSTASE PAUL

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X