MUNICIPIUL TURDA – MUZEUL DE ISTORIE TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 18 IANUARIE 2021, ORELE 10,00

MUNICIPIUL TURDA – MUZEUL DE ISTORIE TURDA  ORGANIZEAZĂ CONCURS
ÎN DATA DE 18 IANUARIE 2021, ORELE 10,00
PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE EXECUȚIE VACANT DE:

• MUZEOGRAF S/I – 1 post, durată nedeterminată

Condiţii specifice de participare
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă istorie, specializarea/program de studii arheologie
– minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului
– să fie înscris în Registrul Arheologilor din România

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale prevăzute în HGR 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:
– depunerea dosarelor de concurs în perioada 22 decembrie 2020 – 06 ianuarie 2021, ora 14
– selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 07 – 08 ianuarie 2021
– proba scrisă se va susţine în data de 18 ianuarie 2021, orele 10,00
– afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
– proba de interviu se va susţine în data de 22 ianuarie 2021, orele 10,00
– afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
– afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografie pentru postul de muzeograf :
1. Legea nr. 311/2003, a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea 442/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. OG nr. 43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul 2035/2000, pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările ulterioare;
6. HG 886/2008, pentru aprobarea normelor de clasare a bunurilor culturale mobile
7. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea 319/2006, legea securității și sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Mihai Bărbulescu, Potaissa. Studiu monografic, Turda, 1994;
10. Ioan Opriș, Promovarea noilor muzeografii, Brăila 2008, pag. 99-118, Cap. V. Determinări hotărâtoare pentru muzeografia secolului al XXI-lea;
11. Horațiu Groza, Muzeul de Istorie din Turda (1943-2013), Cluj-Napoca, 2013

Acte necesare la dosar:
– cerere de înscriere la concurs;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
– curriculum vitae.
Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 până la data de 06 ianuarie 2021, orele 14. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.
Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

REZULTATE

Selecţie dosare
Proba scrisă
Rezultat contestaţie
Rezultat interviu
Rezultat final

 

X