Municipiul Turda organizează în data de 12 noiembrie 2020 concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar general al municipiului, gradul II

Municipiul Turda organizează în data de 12 noiembrie 2020
concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de
secretar general al municipiului, gradul II

Condiţii de participare:
– să fie numit într-o funcție publică din clasa I
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice, administrative sau științe politice
– absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ
– durată normală a timpului de muncă

Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 12.10.2020 pe site-ul instituției Primăria municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 12.10.2020 – 02.11.2020.

Probele concursului sunt:
– Selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
– Proba scrisă se va susține în data de 12.11.2020, orele 11,00
– Interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul administrativ;
.
Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Persoană de contact: Carmen Kollar, șef birou resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

Atribuțiile postului:
– avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;
– asigură convocarea consiliului local, în scris sau prin mijloace electronice, participă la şedinţele consiliului local;
– asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
– coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
– asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute de lege;
– asigură respectarea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
– asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
– poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
– poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
– efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali;
– numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
– informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
– asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
– urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în prevederile Codului administrativ referitoare la conflictul de interese, informează preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
– certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ-teritoriale;
– comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, în termenele prevăzute de lege:
– asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la litera a), în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
asigură aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;
– face parte şi participă la şedinţele Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare a dezvoltării sistemului de control intern managerial;
– prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul dizolvării consiliului local sau în cazul în care a primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale poate îndeplini funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente;
– asigură publicarea rapoartelor anuale de activitate prezentate de membrii Consiliului local, precum şi de viceprimar;
– redactează Proiectul ordinii de zi, cu sprijinul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii;
– acordă sprijin inițiatorilor în elaborarea proiectelor;
– asigură redactarea procesului-verbal ce cuprinde sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte și îl semnează alături de preşedintele de şedinţă, fiind responsabil de veridicitatea celor consemnate;
– la începutul fiecărei şedinţe supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare;
– asigură și răspunde de aplicarea prevederilor Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
– asigură și respectă procedurile prevăzute de lege și cele interne privind protecția datelor cu caracter personal;
– asigură organizarea și actualizarea Monitorului oficial al Municipiului Turda în format electronic;
– asigură păstrarea secretului professional și de serviciu;
– participă la lucrările Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial și asigură implementarea și dezvoltarea SCM;
– alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, după caz.

Bibliografie:
1. Constituția României, republicată
2. OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
3. Legea 202/2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. OG nr. 137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
5. Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
6. Legea 554/2001, legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare
7. Legea 134/2010, republicată, privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare, Cartea a II-a Procedura contencioasă
8. Legea 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cartea a III-a Despre bunuri, Titlul VI Proprietatea publică, Titlul VII Cartea funciară, Titlul VIII Posesia
9. Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare
10. Legea 18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare
11. OG 28/2008, privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare
12. Legea 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată

Nr. 20793/12.10.2020

Documente

Formular de inscriere concurs
Adeverinta de vechime
Nota de informare GDPR

Rezultate

Selecție dosare
Rezultate proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultate finale

X