PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA organizează concurs de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA
organizează concurs de promovare în grad profesional superior celui deținut
pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda

Proba scrisă a concursului de promovare se va desfășura în data de 16.02.2021 ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Turda, P-ța 1 Decembrie 1918, nr 28.

Condiții de participare: conform prevederilor art. 479 al (1) din OUG 57/2019, Codul administrativ, pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată;

Acte necesare la dosar: conform prevederilor art. 127 din HG 611/2008 dosarul de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, va conține:
– formular de înscriere;
– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Biroul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează și a faptului că nu are nicio sancţiune disciplinară neradiată;
– copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, Birou Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, până la data de 03.02.2021, orele 15:30.

Bibliografia:
• Constituția României, republicată;
• titlul I şi II ale părţii a VI-a din OUG 57/2019 Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
• OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
• HG 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 16/1996, republicată, Legea Arhivelor Naţionale;
• Legea 114/1996, republicată, Legea locuinţei;
• OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane. cam 48.

REZULTATE
Selecție dosare
Proba scrisă
Probă interviu
Rezultat final

X