PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA organizează examen de promovare în clasă pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda în data de 16.12.2019 ora 09:00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA
organizează examen de promovare în clasă
pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda în data de 16.12.2019 ora 09:00

Condiții de participare:
– dobândirea, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, unei diplome de studii de nivel superior, în specialitatea în care își deșfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de căttre conducătorul autorității sau instituției publice.
– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

Acte necesare:
– copia diplomei de licenţă sau adeverinţa care să ateste absolvirea unei forme de învăţământ superior de lungă durată, de scurtă durată sau a studiilor universitare de licenţă în specialitatea în care își deșfășoară activitatea;
– cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobată de conducătorul instituției publice;
– adeverința eliberată de Biroul resurse umane care atestă faptul că nu are nicio sancțiune disciplinară neradiată.

Toate copiile vor fi însoţite şi de actele originale pentru conformitate sau se vor legaliza.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municiupiului Turda, Biroul Resurse Umane în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Bibliografia:
• OUG 57/2019 privind Codul administrativ, Partea IV-a Titlul II Statutul funcționarilor publici,
• Constituția Romaniei,
• Legea 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX Impozite şi taxe locale,
Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, din Titlul I Dispozitii generale, Cap II Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale, din Titlul III Dispozitii procedurale generale, Cap II Componența organului fiscal local, din Titlul VII Colectarea creanțelor fiscale, Cap.I. Dispozitii generale art 156-160, Cap. II. Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensatre și restituire art 164, 165 și 168.

Nr. 26040/02.12.2019

Rezultate
Rezultate selecţie dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu
Rezultat final 

 

 

X