PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda în data de 12.02.2020 ora 10:00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda în data de 12.02.2020 ora 10:00

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
• să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

ACTE NECESARE LA DOSAR:
• Formular de înscriere;
• Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Biroul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează și a faptului că nu are nicio sancţiune disciplinară neradiată;
• Copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, Birou Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, până la data de 29.01.2020, orele 15:30

BIBLIOGRAFIA:
• Constituția României,
• OUG 57/2019 Codul administrativ – Titlul II – Statutul funcționarilor publici,
• OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,
• HG 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,
• Regulamentul UE 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
• Legea 227/2015 privind Codul fiscal- Titlul IX Impozite şi taxe locale,
• HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015, Titlul IX Impozite şi taxe locale,
• Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală: Titlul I Dispozitii generale, Cap II Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale, Titlul III Dispozitii procedurale generale, Cap II Competența organului fiscal local, Cap IV Acte emise de organe fiscale, Titlul V Stabilirea creanţelor fiscal- Cap I Dispoziţii generale, Cap II Dispoziţii privind decizia de impunere, Cap III Dispoziţii privind declaraţia fiscal (art 101, 102, 103), Cap IV Stabilirea bazei de impozitare prin estimare, Titlul VII Colectarea creanţelor fiscale (art 154 si 156, 157 si 159).

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane.cam 48.

Afișat azi 10.01.2020 ora 08:00 la sediu Primariei municipiului Turda.

Rezultate
Rezultate selecţie dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultate interviu
Rezultat final 

 

 

X