PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda în data de 25.06.2020 ora 10:00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda în data de 25.06.2020 ora 10:00

Locul de desfășurare al concursului/examenului de promovare în grad profesional – sediul Primăriei municipiului Turda , Str. 1 Decembrie 1918 nr 28, sala de protocol.

Probele stabilite pentru concurs/examen: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă şi interviu.

Condiții de participare:
– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Acte necesare la dosar:
– Formular de înscriere;
– Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Biroul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează și a faptului că nu are nicio sancţiune disciplinară neradiată;
– Copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate.
Dosarele se depun la sediul Primăriei municipiului Turda, Birou Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, până la data de 15.06.2020, orele 15:00

Bibliografia:
• Constituția României,
• OUG 57/2019 Codul administrativ – Titlul II – Statutul funcționarilor publici,
• OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,
• HG 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,
• Regulamentul UE 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
• Legea 273/2006 privind finanţele publice locale
• Legea 82/1991 republicată, Legea contabilităţii
• Legea 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020

• Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
• Ordin 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propria
• Ordin 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug
• Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedura civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II al Titlului IV – Citarea și comunicarea actelor de procedură (art. 153-art. 173); Titlul V – Termene procedurale (art. 180-art. 186);
• Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• HGR nr. 250/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane. cam 48.

 

Rezultate
Rezultate selecţie dosare
Rezultate probă scrisă
Rezultate probă interviu
Rezultat final

X