PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda și unitățile subordonate fără personalitate juridică în data de 25.06.2020, ora 10:00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda și unitățile subordonate fără personalitate juridică în data de 25.06.2020, ora 10:00

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
– să aibă o vechime de 3 ani în gradul/treapta profesională din care promovează și să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate;

ACTE NECESARE LA DOSAR:
– formular de înscriere;
– adeverinţa eliberată de Biroul Resurse Umane care să ateste vechimea în gradul/treapta profesională din care promovează;
– rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate;

BIBLIOGRAFIA:
– Legea 53/2003 Codul muncii;
– OUG 57/2019 Codul administrativ (din TITLUL III- Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: de la art. 549 până la art. 553 și de la art. 563 până la art. 579;
– Codul de conduită al personalului din cădrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda și unităților subordaonate fără personalitate juridică;
– OUG 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
– HG 442/1994, republicată privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană, ale municipiului Bucureşti şi locale;
– HG 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
– Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
– Regulamentul cadru privind fundamentarea Piețelor Agroalimentare și a Oborului din Municipiul Turda, aprobat prin HCL 29/2018;
– Legea 152/1998 republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe actualizată;
– HG. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– HCL 20/2007 și HCL 58/2017;

PROBELE EXAMENULUI:
– Proba scrisă – în data de 25.06.2020 ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Turda

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, Biroul Resurse Umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane.

Rezultate
Rezultate selecție dosare
Rezultate proba scrisă

 

X